จำนวนพรรณไม้ทั้งหมดมีจำนวน 88 รายการ
ชื่อพืช ประเภท ชื่อวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
ลีลาวดี
ไม้พุ่ม
Plumeria spp.
หมากผู้หมากเมีย
ไม้พุ่ม
cordyline fruticose (l.) Göpp.
ปีบ/กาซะลอง
ไม้ต้น
Millingtonia hortensis L. f.
เม่าไข่ปลา
ไม้ต้น
Antidesma ghaesembilla Gaertn
หว้า
ไม้ต้น
Syzygium cumini (L.) Skeels
กระดุมผี/ ชุมเส็ด
ไม้ต้น
Glochidion rubrum Blume
เสาะท่อ
ไม้พุ่ม
Olax psittacorum (Willd.) Vahl
สนทะเล
ไม้ต้น
Casuarina equisstifolia L.
คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 9