รูปแบบการนำเสนอผลงาน
1) Oral Presentation

นำเสนอผลงาน 10 นาที ซักถาม 5 นาที


2) Poster Presentation

กำหนดให้โปสเตอร์มีขนาด กว้าง 90 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร (แนวตั้ง) จำนวน 1 แผ่น ต่อ 1 เรื่อง

รายละเอียดของโปสเตอร์ เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย
  1. ชื่อเรื่อง มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  2. ชื่อผู้ทำวิจัยและหน่วยงานที่สังกัด
  3. บทคัดย่อ
  4. หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์การวิจัย
  5. วิธีวิจัย
  6. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
  7. บทสรุป
  8. เอกสารอ้างอิง/กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)