ช่องทางการตีพิมพ์

ผู้นำเสนอผลงานลงทะเบียน และจัดส่งบทคัดย่อ (Abstract)เพื่อนำเสนอภาคบรรยาย/ภาคโปสเตอร์ ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมเลือกช่องทางการตีพิมพ์ได้ 3 ช่องทาง

 • ช่องทางที่ 1 ตีพิมพ์เฉพาะบทคัดย่อ ในเล่มเอกสารรวมบทคัดย่อ (Abstract Book) ผู้นำเสนอส่งผลงานเฉพาะบทคัดย่อเท่านั้น โดยผลงานที่ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอจะได้รับการตีพิมพ์ ทั้งนี้ จะต้องปรับปรุงแก้ไขบทคัดย่อให้ถูกต้องตามรูปแบบข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดหากไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องจะส่งคืนผู้นำเสนอแก้ไขก่อนการตีพิมพ์ต่อไป เพื่อนำเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
 • ช่องทางที่ 2 ตีพิมพ์บทคัดย่อใน (Abstract Book) และตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่องเต็มในรายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding) ผู้นำเสนอผลงานจะต้องส่งบทคัดย่อ (Abstract) และบทความวิจัยเรื่องเต็ม (Manuscript) โดยผลงานที่ผ่านพิจารณาให้นำเสนอจะได้รับการตีพิมพ์ ทั้งนี้ จะต้องปรับปรุงแก้ไขบทคัดย่อให้ถูกต้องตามรูปแบบข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดหากไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องจะส่งคืนผู้นำเสนอแก้ไขก่อนการตีพิมพ์ต่อไป เพื่อนำเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ และบทความวิจัยเรื่องเต็ม (Manuscript) เป็นผลงานที่ผ่านการประเมินคุณภาพบทความวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • ช่องทางที่ 3 ตีพิมพ์บทคัดย่อใน (Abstract Book) และตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ในวารสาร ผู้นำเสนอผลงานจะต้องส่งบทคัดย่อ (Abstract) และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) โดยผลงานที่ผ่านพิจารณาให้นำเสนอจะได้รับการตีพิมพ์ ทั้งนี้ จะต้องปรับปรุงแก้ไขบทคัดย่อให้ถูกต้องตามรูปแบบข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดหากไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องจะส่งคืนผู้นำเสนอแก้ไขก่อนการตีพิมพ์ต่อไป เพื่อนำเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) เป็นผลงานที่ผ่านการประเมินคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตีพิมพ์ในวารสาร ดังนี้
  ชื่อวารสาร จำนวนบทความที่รับ ภาษา ฉบับที่ตีพิมพ์ Website
  NU. International Journal of Science 12 อังกฤษ Vol 19, No 1 (2022) or Vol 19, No 2 (2022) http://www.sci.nu.ac.th/sciencejournal/index.php/journal
  Burapha Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา) 10 ไทย/อังกฤษ Vol 28, No 1 (2023) or Vol 28, No 2 (2023) http://science.buu.ac.th/part/buuscij/
  UP International Journal of Science and Technology (UPJST) 15 อังกฤษ Vol 2, No 1 (2023) or Vol 2, No 2 (2023) https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/upjst
  Srinakharinwirot Science Journal 10 อังกฤษ Vol 38, No 1 (2022) and Vol 38, No 2 (2022) http://ejournals.swu.ac.th/index.php/ssj
  Science Technology and Engineering Journal (STEJ) ไม่จำกัดจำนวน อังกฤษ Vol 8, No 1 (2022) and Vol 8, No 2 (2022) https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/stej
  ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports (AJSTR) 10 อังกฤษ Vol 25, No 3 (2022) https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/tsujournal