ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

222 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์/แฟกซ์ 074-609607
E-mail : src13tsu@gmail.com


ติดต่อสอบถามทั่วไป

นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์
โทร. 086-490-6358


ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการส่งผลงานหรือด้านวิชาการ

อาจารย์ ดร.สุวิมล จุงจิตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรนาฏ คิดดี
โทร. 088-752-5223

นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำ