รูปแบบการนำเสนอผลงาน
1. การเตรียมบทคัดย่อ ดาวน์โหลด (.docx) ดาวน์โหลด (.pdf)
2. ไฟล์ตัวอย่างบทคัดย่อ ดาวน์โหลด (.docx) ดาวน์โหลด (.pdf)
3. การเตรียมบทความวิจัยฉบับเต็ม ดาวน์โหลด (.docx) ดาวน์โหลด (.pdf)
4. ไฟล์ตัวอย่างบทความวิจัยฉบับเต็ม ดาวน์โหลด (.docx) ดาวน์โหลด (.pdf)
5. ข้อปฏิบัติในการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ดาวน์โหลด (.docx) ดาวน์โหลด (.pdf)
6. ข้อปฏิบัติในการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ดาวน์โหลด (.docx) ดาวน์โหลด (.pdf)