• 1 ธันวาคม 2564

  เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมงาน เปิดรับบทคัดย่อและบทความวิจัย และเปิดรับชำระค่าลงทะเบียน

 • 28 กุมภาพันธ์ 2565

  วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และวันสุดท้ายของการรับบทคัดย่อและบทความวิจัย

 • 15 มีนาคม 2565

  แจ้งผลการพิจารณา

 • 31 มีนาคม 2565

  วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน และวันสุดท้ายเปิดรับบทคัดย่อและบทความวิจัย (ฉบับแก้ไข)

 • 8 เมษายน 2565

  คณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณา ตอบรับบทคัดย่อและบทความวิจัย

 • 12-13 พฤษภาคม 2565

  ประชุมวิชาการ