วัตถุประสงค์

วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13 หรือ วิทย์วิจัย 13 (13th Science Research Conference, SRC13) เป็นงานประชุมทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาและนักวิชาการ ทำให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเกิดความร่วมมือระหว่างสถาบัน โครงการนี้ยังเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ นิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้แสดงผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย นักวิชาการระดับประเทศ

เข้าสู่ระบบ
วิทยากรบรรยายพิเศษ

กำหนดการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน/เปิดรับบทคัดย่อและบทความวิจัย 1 ธันวาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
ชำระค่าลงทะเบียน 1 ธันวาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565
แจ้งผลการพิจารณา 15 มีนาคม 2565
วันสุดท้ายเปิดรับบทคัดย่อและบทความวิจัย (ฉบับแก้ไข) 31 มีนาคม 2565
คณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณา ตอบรับบทคัดย่อและบทความวิจัย 8 เมษายน 2565
ประชุมวิชาการ 12-13 พฤษภาคม 2565
Session

Session Oral Presentation
 1. สาขาวิชาชีววิทยาและการประยุกต์ วิทยาศาสตร์การประมง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
 2. สาขาวิชาเคมี เคมีประยุกต์ และเคมีอุตสาหกรรม
 3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาสถิติ
 4. สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา และคณิตศาสตร์ศึกษา
 5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูล
 6. สาขาวิชาฟิสิกส์ พลังงาน และวัสดุศาสตร์
 7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์
 8. Routine to Research สายสนับสนุนเครือเทางาม
 9. การนำเสนอแบบบรรยายของนิสิตในเครือเทางาม Research to Market(R2M)
Session Poster Presentation
 1. สาขาวิชาชีววิทยาและการประยุกต์ วิทยาศาสตร์การประมง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
 2. สาขาวิชาเคมี เคมีประยุกต์ และเคมีอุตสาหกรรม
 3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาสถิติ
 4. สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา และคณิตศาสตร์ศึกษา
 5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูล
 6. สาขาวิชาฟิสิกส์ พลังงาน และวัสดุศาสตร์
 7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์
 8. Routine to Research สายสนับสนุนเครือเทางาม