ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565

จัดขึ้นเดือนมกราคม 2565

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ (1) การจัดทําผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) รุ่นที่ 1 (2) การจัดทําหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design) รุ่นที่ 9 (3)การอบรมพัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4 รุ่นที่ 3 โดย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ http://www.cupt-training.com ——–** มีค่าลงทะเบียน**—————–

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจําปี 2564

จัดวันที่ 20 ธันวาคม 2564

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ทปอ. ประจําปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00- 16.30 น. ณ อาคารอุทยานเรียนรู้ป๋วย ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และผ่านการประชุมอิเล็กทรอนิกส์โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ https://forms.gle/hhUPKvn5YeDMFQBT6 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564