ข่าวอบรม/สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติ-นานาชาติ

จัดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ใน …
อ่านเพิ่มเติม
/

ขอเชิญเข้าร่วม ” โครงการอบรมเทคนิคเตรียมความพร้อมในการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในคน”

จัดวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วม ” โครงการอบรมเทคนิคเตรียมความพร้อมในการยื่นขอ …
อ่านเพิ่มเติม
/

ขอเชิญเข้าร่วมการประะชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11: “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชน เชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

จัดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – วันที่ 2 มีนาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญเข้าร่วมการประะ …
อ่านเพิ่มเติม
/

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “ทางลัดการสอนหลักสูตร 51 ให้เกิดสมรรถนะ

จัดวันที่ 3 ธันวาคม 2565 เพาะพันธุ์ปัญญาอะคาเดมี ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม หัวข้อ”ทางลัดการสอนหลักสูตร 51 ให้เกิดสมรรถนะ” ใน …
อ่านเพิ่มเติม
/

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรม “เทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “

จัดวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ ปขมท. ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาทุกท่านเข …
อ่านเพิ่มเติม
/

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กรบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ปขมท. ครั้งที่ 1

จัดวันที่ 3 สิงหาคม 2565 อเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กรบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบ …
อ่านเพิ่มเติม
/

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา” รุ่นที่ 2

จัดวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา …
อ่านเพิ่มเติม
/

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565 รูปแบบการประชุม On-site “การวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับสากลบนฐานท้องถิ่น” (Glocalization of Research and Innovation )

จัดระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการร …
อ่านเพิ่มเติม
/

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 และการแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) NRCT Open House 2022

จัดระหว่างวันที่ 12 – 19 มิถุนายน 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม🔊 …
อ่านเพิ่มเติม
/