ข่าวอบรม/สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานสหกิจศึกษา “สถานการณ์โควิด (COVID-19)ทำให้ชีวิจทำงานเปลี่ยน ต้องเรียนสหกิจศึกษาอย่างไร”

จัดวันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.00 -17.00 น. สำนักศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนิสิตบุคล …
อ่านเพิ่มเติม
/

โครงการฝึกอบรมสถิติจำเป็นสำหรับงานวิจัย งานประจำ ของสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา

จัดวันที่ 17 กันยายน 2564 ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศ ขอเชิญเข้าร่วโครงการฝึกอบรมสถิติ …
อ่านเพิ่มเติม
/

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการวิชาการทางสังคม

จัดวันที่ 22 กันยายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาทิศทางการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ภายใต้ …
อ่านเพิ่มเติม
/

ขอเชิญรับฟังการบรรยาย หัวข้อ เคล็ด (ไม่) ลับเส้นทาง จากนักวัยไทย สู่นักวิจัยระดับโลก

จัดวันที่ 20 กันยายน 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญรับฟังการบรรยาย หัวข้อ เคล็ด (ไม …
อ่านเพิ่มเติม
/

ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศ “

จัดวันที่ 14 กันยายน 2564 การประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 และแนวทางการจัดทําคํ …
อ่านเพิ่มเติม
/

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา”การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2563″

จัดวันที่ 22 กันยายน 2564 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนา การขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564 หัวข้อ “การขอกำหนดตำแหน …
อ่านเพิ่มเติม
/

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เส้นทางนักประดิษฐ์สู่งานวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม”

จัดวันที่ 18 กันยายน 2564 เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ชุดที่ 1 และที่ประชุมสภ …
อ่านเพิ่มเติม
/

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการเตรียมบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท.

จัดวันที่ 7 กันยายน 2564 ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการเต …
อ่านเพิ่มเติม
/

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

จัดวันที่ 20 – 22 กันยายน 2564 สมาคมสหกิจศึกษาไทยขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาก …
อ่านเพิ่มเติม
/

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม International conference on education research 2021 ครั้งที่ 14

จัดวันที่ 10- 12 กันยายน 2564 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม International conference on education research 2021 ครั้งที่ 14 วันที่ …
อ่านเพิ่มเติม
/