ข่าวอบรม/สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13

จัดระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565 พบกับ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 13 วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิ …
อ่านเพิ่มเติม
/

ขอเชิญร่วมการสัมมนาออนไลน์เรื่อง “เตรียมพร้อมครูวิทย์สู่การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ”

จัดวันที่ 12 ธันวาคม 2564 สสวท. ขอเชิญร่วมการสัมมนาออนไลน์เรื่อง “เตรียมพร้อมครูวิทย์สู่การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ” จัด …
อ่านเพิ่มเติม
/

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565

จัดขึ้นเดือนมกราคม 2565 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ป …
อ่านเพิ่มเติม
/

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจําปี 2564

จัดวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ทปอ. ประจําปี 2564 ในวันจันทร์ …
อ่านเพิ่มเติม
/

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกท่านเข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรม การทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 9 หัวข้อ “เทคนิคการทำวิจัย การทำงานวิเคราะห์ การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน”

จัดวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2564 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมสำหรับบุคล …
อ่านเพิ่มเติม
/

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินค่างานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา”

จัดวันที่ 15 และ 29 มกราคม 2565 สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ ปขมท.ข …
อ่านเพิ่มเติม
/

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม”การขออนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา”

จัดวันที่ 25 ธันวาคม 2564 สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ ปขมท.ขอเรียน …
อ่านเพิ่มเติม
/

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร

จัดในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเช้าเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13 …
อ่านเพิ่มเติม
/

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC”

จัดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการเร …
อ่านเพิ่มเติม
/