ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาทุกท่านเข้าร่วม ประชุมหรือนำเสนอผลงานการวิจัยในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 “ทองกวาววิชาการ’65 : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร”

จัดระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม และ 1 เมษายน พ.ศ.2565 


สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาทุกท่านเข้าร่วม ประชุมหรือนำเสนอผลงานการวิจัยในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 “ทองกวาววิชาการ’65 : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร” ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม และ 1 เมษายน พ.ศ.2565 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะการจัดงานรูปแบบ Hybrid  = On-Site และ Online ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกท่านเข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรม การทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 9 หัวข้อ “เทคนิคการทำวิจัย การทำงานวิเคราะห์ การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน”

จัดวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2564

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกท่านเข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรม การทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 9  หัวข้อ  “เทคนิคการทำวิจัย การทำงานวิเคราะห์ การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน”  ในวันที่  16-17  ธันวาคม  2564 ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Zoom Meeting ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท รับจำนวน 300 คน  

รายละเอียด http://www.council-uast.com/news-detail.php?id=229#.YZ7cybc5p3c

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินค่างานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา”

จัดวันที่ 15 และ 29 มกราคม 2565

สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ ปขมท.
ขอเรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาทุกตำแหน่ง และผู้สนใจเข้าร่วม

📣โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การประเมินค่างานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา”📣
ในวันเสาร์ที่ 15 และ 29 มกราคม 2565 ผ่านทาง zoom cloud meeting

รายละเอียดดังลิ้งค์นะคะ
http://www.council-uast.com/news-detail.php?id=263#.YZMhm7c5p3e

📌รับจำนวนจำกัดเพียง 150ท่านค่ะ📌

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม”การขออนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา”

จัดวันที่ 25 ธันวาคม 2564

สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ ปขมท.
ขอเรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาทุกตำแหน่ง และผู้สนใจเข้าร่วม

📣โครงการอบรม
“การขออนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา”📣
ในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 ผ่านทาง zoom cloud meeting

รายละเอียดดังลิ้งค์นะคะ
http://www.council-uast.com/news-detail.php?id=264#.YZcHhLc5p3c

ลงทะเบียนได้ที่

📌อนุสิทธิบัตรไม่ยากอย่างที่คิด📌 ค่าลงทะเบียน 500฿ ค่ะ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร

จัดในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเช้าเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-17.00 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex ที่ link https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m57d5145a024694529984da9408e0b336 และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ link https://forms.gle/pgctBkf7cLHA85Fa6

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC”

จัดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC” ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex
ห้องประชุมที่ลิงค์ https://dlink.me/47AWK >>> สามารถตอบรับเข้าร่วมโครงการได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/8oMmcQFjYL9ZNo4u7

ขอเชิญชวนนักวิจัยที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลกระทบจากการวิจัย (Research Impact Assessment Training program)”

จัดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

👉 เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญชวนนักวิจัยที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลกระทบจากการวิจัย (Research Impact Assessment Training program)” ในวันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 17.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom

📍สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ – 18 พฤศจิกายน 2564 ที่ลิงก์ https://forms.gle/Bhrx9B83X1rt1wuKA

📞สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 098 0719704 (นิล)

ขอบคุณค่ะ 🙏

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม“ค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 ”

จัดระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และ เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรม
📝“ค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 ” 🕘ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วย Zoom Cloud meeting 📣สมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 10 ธันวาคม 2564 ที่ http://www.council-uast.com/
✌️ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ส่วนภูมิภาค

จัดระหว่างวันที่ 18 – 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ส่วนภูมิภาค ภายใต้โครงการส่งเสริมและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืนด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 18 – 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564  เวลา 08.30 – 16.30 น. รูปแบบการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams