ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

จัดวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2565

🔈มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
เรื่อง นวัตกรรมเพื่อการบริการวิชาการสู่สังคมภายใต้ยุคดิจิทัลเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Innovation for providing academic services to the society in the digital age For sustainable development goals (SDGs).

🎯วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2566
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
VDO conference ระบบ ZOOM Meeting

📱Website : https://www.chonburi.spu.ac.th/spuccon2023/

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรด้านการศึกษา ครั้งที่ 11

จัดระหว่าวันที่ 15-16 มิถุนายน 2566

🎯 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านการศึกษา ครั้งที่ 11
The 11th PSU Education Conference
Academic Honesty in Disruptive Education:
a Challenge to Global Citizens
🔈ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15-16 มิถุนายน 2566

📣ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม
1 ธันวาคม 2565 –31 มีนาคม 2566

📱Website : https://educonf.psu.ac.th/

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติ-นานาชาติ

จัดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติ-นานาชาติ ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้อง 3202 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเกริก และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ทาง QR Code แนบ

ขอเชิญเข้าร่วม ” โครงการอบรมเทคนิคเตรียมความพร้อมในการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในคน”

จัดวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วม ” โครงการอบรมเทคนิคเตรียมความพร้อมในการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในคน ” วิทยากรโดย นายจรัญ ปัจฉิมเพ็ชร ตำแหน่ง นักวิชาการ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา
🗓วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมSC 1218 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง และห้องประชุม SC 216 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
✍️โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/ZGTAFKDurowFSoSx5

ขอเชิญเข้าร่วมการประะชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11: “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชน เชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

จัดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – วันที่ 2 มีนาคม 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญเข้าร่วมการประะชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11: “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชน เชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

การประชุมจัดขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – วันที่ 2 มีนาคม 2566.ณ โรงแรม ณ เวลา, จังหวัดราชบุรี.Deadline submission: 31 ธันวาคม 2565.Website: http://irdmcru.mcru.ac.th/mcru_nc/index.html.
=========================.
หัวข้อในการประชุม:.
1. นวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
.2. นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
.3. นวัตกรรมด้านบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว.
4. นวัตกรรมด้านการศึกษา .
5. นวัตกรรมด้านสาธารณสุขชุมชนและการแพทย์แผนไทย.
6. นวัตกรรมด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม.
=========================.
ติดต่อสอบถาม:.สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง .หมายเลขโทรศัพท์: 032-720-536-9 ต่อ 1083. หมายเลขโทรสาร: 032-720-551.E-mail: mcruconference@gmail.com

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “ทางลัดการสอนหลักสูตร 51 ให้เกิดสมรรถนะ

จัดวันที่ 3 ธันวาคม 2565

เพาะพันธุ์ปัญญาอะคาเดมี ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม หัวข้อ”ทางลัดการสอนหลักสูตร 51 ให้เกิดสมรรถนะ” ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม เวลา 09.00-12.00 น. (ผ่านระบบ ZOOM) ฟรี สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ ลิงค์ https://forms.gle/arSPLssSqn6MHkZg6

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรม “เทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “

จัดวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565

เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ ปขมท. ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรม “เทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ” ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meetings
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน
https://www.council-uast.com/conference2/index.php

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กรบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ปขมท. ครั้งที่ 1

จัดวันที่ 3 สิงหาคม 2565

อเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กรบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ปขมท. ครั้งที่ 1 วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ผ่านรูปแบบออนไลน์ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา” รุ่นที่ 2

จัดวันที่ 23 กรกฎาคม 2565

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา” รุ่นที่ 2
ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 และวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
ผ่านทาง Zoom Cloud meetings
อัตราค่าลงทะเบียน 1,800 บาท
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.council-uast.com/news-detail.php?id=283#.YpA-7e5ByUk
สมัครได้ที่ http://www.council-uast.com/conference2/index.php
กำหนดการรับสมัครถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565 รูปแบบการประชุม On-site “การวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับสากลบนฐานท้องถิ่น” (Glocalization of Research and Innovation )

จัดระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565 รูปแบบการประชุม On-site “การวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับสากลบนฐานท้องถิ่น” (Glocalization of Research and Innovation )

✅ วันที่ 22-23 สิงหาคม 2565
👉 ณ โรงแรม ทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

✅ผู้นำเสนอผลงานลงทะเบียน ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมเลือกช่องทางการตีพิมพ์ได้ 3 ช่องทาง
👉ช่องทางที่ 1 ตีพิมพ์บทคัดย่อ ในเล่มเอกสารรวมบทคัดย่อ (Abstract Book) ผู้นำเสนอส่งบทคัดย่อ โดยผลงานที่ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ จะต้องปรับปรุงแก้ไขบทคัดย่อให้ถูกต้องตามรูปแบบข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดหากไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องจะส่งคืนผู้นำเสนอแก้ไขก่อนการตีพิมพ์ต่อไป เพื่อนำเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
👉ช่องทางที่ 2 ตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่องเต็มในรายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding) ผู้นำเสนอผลงานจะต้องบทความวิจัยเรื่องเต็ม (Manuscript) โดยผลงานที่ผ่านพิจารณาให้นำเสนอจะได้รับการตีพิมพ์ ทั้งนี้ บทความวิจัยเรื่องเต็ม (Manuscript) เป็นผลงานที่ผ่านการประเมินคุณภาพบทความวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding) โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ http://conference2022.tsu.ac.th และ Web site สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
👉ช่องทางที่ 3 ตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ในวารสาร โดยผลงานที่นำเสนอจะต้องผ่านพิจารณาที่ผ่านการประเมินคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตีพิมพ์ในวารสารของมหาวิทยาลัยทักษิณ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
โทรศัพท์ 0-7460-9600 ต่อ 7254/7256 มือถือ 08-1540-7304
เว็บไซต์ http://conference2022.tsu.ac.th
E-mail : conferencerdi.tsu@gmail.com