ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานสหกิจศึกษา “สถานการณ์โควิด (COVID-19)ทำให้ชีวิจทำงานเปลี่ยน ต้องเรียนสหกิจศึกษาอย่างไร”

จัดวันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.00 -17.00 น.

สำนักศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนิสิตบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานสหกิจศึกษา “สถานการณ์โควิด (COVID-19)ทำให้ชีวิจทำงานเปลี่ยน ต้องเรียนสหกิจศึกษาอย่างไร” ในวันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

**สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ ตาม QR Code แนบ

โครงการฝึกอบรมสถิติจำเป็นสำหรับงานวิจัย งานประจำ ของสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา

จัดวันที่ 17 กันยายน 2564

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศ ขอเชิญเข้าร่วโครงการฝึกอบรมสถิติจำเป็นสำหรับงานวิจัย งานประจำ ของสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา เวลา 09.00 -12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการวิชาการทางสังคม

จัดวันที่ 22 กันยายน 2564

คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาทิศทางการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ”เหลียวมองอดีต ปรับปรุงปัจจุบัน เพื่อพลิกโฉมอนาคต” (Sci TSU Reinvention) โดยคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้เกษียณ 🎗 1. อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 2. ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา 3. อ.พีระ ทองมี 4. นางกิติยา โหรารัตน์

ผู้ร่วมเสวนา ⭐️ 1. ผศ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ 2. ผศ.ดร.สารภี ไชยรัตน์ 3. ผศ.สุวิทย์ เพชรห้วยลึก 4. อ.ดร.อัคนี ผิวหอม 5. อ.ดร.วันกุศล ชนะสิทธิ์ วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 12.30-16.30 น.

## สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตาม QR Code แนบ

ขอเชิญรับฟังการบรรยาย หัวข้อ เคล็ด (ไม่) ลับเส้นทาง จากนักวัยไทย สู่นักวิจัยระดับโลก

จัดวันที่ 20 กันยายน 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญรับฟังการบรรยาย หัวข้อ เคล็ด (ไม่) ลับเส้นทาง จากนักวัยไทย สู่นักวิจัยระดับโลก วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 10.00 -12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศ “

จัดวันที่ 14 กันยายน 2564

การประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 และแนวทางการจัดทําคําของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) พบกับการบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศ “โดย ศาสตราจารย์ นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูลผู้อํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)พลาดไม่ได้กับการบรรยายสำคัญ 4 หัวข้อดังนี้- (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2566-2570- เป้าหมายและหลักการงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)- การเปิดรับคําของบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 และหลักเกณฑ์การจัดทําคําขอและการจัดสรรงบประมาณ- การจัดทําคํารับรองฯ ของหน่วยรับงบประมาณวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564เวลา 09.00-12.00 น. ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://in2it-service.com/tsri/register/select/ช่องทางการรับชมWebsite : https://www.tsrievent.comFacebook : https://www.facebook.com/ThailandScienceResearchandInnovationYoutube : https://www.youtube.com/channel/UCdjyWYrGVsG1aAaxIbwF6Ng

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา”การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2563″

จัดวันที่ 22 กันยายน 2564

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนา การขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564 หัวข้อ “การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2563” ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams
ตามลิ้งค์ https://forms.office.com/r/55zhmLAUze

บรรยายโดย
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
บรรยายในหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่: มุมมองจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ”

2. ศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย
บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมผลงานและแนวทางในการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ: มุมมองจากผู้ประเมิน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 086-615 2698 (คุณรัตตรินทร์)
หรือทาง e-mail rattarin.r@nida.ac.th

https://forms.office.com/r/55zhmLAUze

https://forms.office.com/r/55zhmLAUze

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เส้นทางนักประดิษฐ์สู่งานวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม”

จัดวันที่ 18 กันยายน 2564

เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ชุดที่ 1 และที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เส้นทางนักประดิษฐ์สู่งานวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม” ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วย Zoom Cloud meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายของบุคลากรสายสนับสนุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษาอันจะนำมาสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนาผลงาน และพัฒนาองค์กรต่อไป

สมัครอบรมฟรี!!! รูปแบบ Online ที่ http://www.council-uast.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเสาวคนธ์ ต่วนเทศ โทร. 089-843-9890 หรือ
e-mail : council.staff123@gmail.com
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 8 กันยายน 2564

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการเตรียมบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท.

จัดวันที่ 7 กันยายน 2564

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการเตรียมบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท. วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

โดยวิทยากร ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง บรรณาธิการวารสารวิชาการ ปขมท.

>> สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ตาม QR Code แนบ

>>>และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Fanpage: https://m.facebook.com/

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

จัดวันที่ 20 – 22 กันยายน 2564

สมาคมสหกิจศึกษาไทยขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รุ่นที่ 2 วันที่ 20-22 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์

สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมตั้งแต่บัดนี้ – 14 กันยายน 2564

ค่าลงทะเบียนท่านละ 5000 บาท

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม International conference on education research 2021 ครั้งที่ 14

จัดวันที่ 10- 12 กันยายน 2564

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม International conference on education research 2021 ครั้งที่ 14 วันที่ 10 – 12 กันยายน 2564 เวลา

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตาม QR Code แนบ ลงทะเบียนฟรี 300 ท่าน