ขอเชิญเข้าร่วมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13

จัดระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565

พบกับ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 13 วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 📍 การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13 (The 13th National Science Research Conference) ภายใต้แนวคิด “ Research and Innovation for the New Normal Life”
📌 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมงาน /เปิดรับบทคัดย่อ/ เปิดรับบทความวิจัย
สมัครได้ที่ที่ https://sc.sci.tsu.ac.th/src13/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 074-609607
Email: src13tsu@gmail.com

ขอเชิญร่วมการสัมมนาออนไลน์เรื่อง “เตรียมพร้อมครูวิทย์สู่การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ”

จัดวันที่ 12 ธันวาคม 2564

สสวท. ขอเชิญร่วมการสัมมนาออนไลน์เรื่อง “เตรียมพร้อมครูวิทย์สู่การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ” จัดโดยสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
โดยมี ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวย สสวท. และ ดร.นาฏฤดี จิตรรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุจิปุลิ โรงเรียนแนวคิดใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากร
ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeCZuSLmEiGUA…/viewform
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ scied.cu.seminar64@gmail.com
ที่มา https://www.chula.ac.th/news/54666/

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565

จัดขึ้นเดือนมกราคม 2565

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ (1) การจัดทําผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) รุ่นที่ 1 (2) การจัดทําหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design) รุ่นที่ 9 (3)การอบรมพัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4 รุ่นที่ 3 โดย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ http://www.cupt-training.com ——–** มีค่าลงทะเบียน**—————–

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจําปี 2564

จัดวันที่ 20 ธันวาคม 2564

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ทปอ. ประจําปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00- 16.30 น. ณ อาคารอุทยานเรียนรู้ป๋วย ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และผ่านการประชุมอิเล็กทรอนิกส์โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ https://forms.gle/hhUPKvn5YeDMFQBT6 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาทุกท่านเข้าร่วม ประชุมหรือนำเสนอผลงานการวิจัยในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 “ทองกวาววิชาการ’65 : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร”

จัดระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม และ 1 เมษายน พ.ศ.2565 


สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาทุกท่านเข้าร่วม ประชุมหรือนำเสนอผลงานการวิจัยในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 “ทองกวาววิชาการ’65 : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร” ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม และ 1 เมษายน พ.ศ.2565 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะการจัดงานรูปแบบ Hybrid  = On-Site และ Online ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกท่านเข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรม การทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 9 หัวข้อ “เทคนิคการทำวิจัย การทำงานวิเคราะห์ การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน”

จัดวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2564

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกท่านเข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรม การทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 9  หัวข้อ  “เทคนิคการทำวิจัย การทำงานวิเคราะห์ การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน”  ในวันที่  16-17  ธันวาคม  2564 ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Zoom Meeting ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท รับจำนวน 300 คน  

รายละเอียด http://www.council-uast.com/news-detail.php?id=229#.YZ7cybc5p3c

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินค่างานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา”

จัดวันที่ 15 และ 29 มกราคม 2565

สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ ปขมท.
ขอเรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาทุกตำแหน่ง และผู้สนใจเข้าร่วม

📣โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การประเมินค่างานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา”📣
ในวันเสาร์ที่ 15 และ 29 มกราคม 2565 ผ่านทาง zoom cloud meeting

รายละเอียดดังลิ้งค์นะคะ
http://www.council-uast.com/news-detail.php?id=263#.YZMhm7c5p3e

📌รับจำนวนจำกัดเพียง 150ท่านค่ะ📌

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม”การขออนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา”

จัดวันที่ 25 ธันวาคม 2564

สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ ปขมท.
ขอเรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาทุกตำแหน่ง และผู้สนใจเข้าร่วม

📣โครงการอบรม
“การขออนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา”📣
ในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 ผ่านทาง zoom cloud meeting

รายละเอียดดังลิ้งค์นะคะ
http://www.council-uast.com/news-detail.php?id=264#.YZcHhLc5p3c

ลงทะเบียนได้ที่

📌อนุสิทธิบัตรไม่ยากอย่างที่คิด📌 ค่าลงทะเบียน 500฿ ค่ะ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร

จัดในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเช้าเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-17.00 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex ที่ link https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m57d5145a024694529984da9408e0b336 และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ link https://forms.gle/pgctBkf7cLHA85Fa6

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC”

จัดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC” ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex
ห้องประชุมที่ลิงค์ https://dlink.me/47AWK >>> สามารถตอบรับเข้าร่วมโครงการได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/8oMmcQFjYL9ZNo4u7