ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

จัดวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2565

🔈มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
เรื่อง นวัตกรรมเพื่อการบริการวิชาการสู่สังคมภายใต้ยุคดิจิทัลเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Innovation for providing academic services to the society in the digital age For sustainable development goals (SDGs).

🎯วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2566
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
VDO conference ระบบ ZOOM Meeting

📱Website : https://www.chonburi.spu.ac.th/spuccon2023/

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรด้านการศึกษา ครั้งที่ 11

จัดระหว่าวันที่ 15-16 มิถุนายน 2566

🎯 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านการศึกษา ครั้งที่ 11
The 11th PSU Education Conference
Academic Honesty in Disruptive Education:
a Challenge to Global Citizens
🔈ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15-16 มิถุนายน 2566

📣ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม
1 ธันวาคม 2565 –31 มีนาคม 2566

📱Website : https://educonf.psu.ac.th/

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติ-นานาชาติ

จัดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติ-นานาชาติ ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้อง 3202 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเกริก และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ทาง QR Code แนบ

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 (TSU-HUSOiCON)

จัดวันที่ 28 เมษายน 2566

📣📣 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 (TSU-HUSOiCON) การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 3 (HRM NPST National Conference 2023) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านภาษาอังกฤษศึกษา ครั้งที่ 2 (ICES 2023)📌 วันที่ 28 เมษายน 2566 ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา📕 เปิดรับบทความฉบับเต็ม : วันนี้ – 1 มีนาคม 2566🌏 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ : https://husoicon.tsu.ac.th
🎈หัวข้อที่เปิดรับ📘The 4th TSU-TSU-HUSOiCon
1.มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา
2.ปรัชญาและศาสนา
3.ภาษาและภาษาศาสตร์
4.วรรณกรรมและคติชนวิทยา
5.การพัฒนาชุมชน
6.รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์
7.วัฒนธรรมและพื้นที่ศึกษา
8.สื่อ สารสนเทศและการสื่อสาร
9.บริหารธุรกิจ
10.การศึกษา
11.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
12.ภาษามลายูและภาษาศาสตร์มลายู
13.สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
📗The 3rd HRM NPST National Conference 2023
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
📔The 2nd International Conference on English Studies
1.ภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
2.การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3.วรรณคดีอังกฤษ
4.ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
5.สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
————————————–
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม➡️
ระดับชาติ โทรศัพท์ โทร. 0-7431-7600 ต่อ 1114 ➡️ ระดับนานาชาติ โทรศัพท์ 0-7431-7600 ต่อ 1114, 1005 ➡️ Facebook : TSU-HUSOiCon

ขอเชิญเข้าร่วม ” โครงการอบรมเทคนิคเตรียมความพร้อมในการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในคน”

จัดวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วม ” โครงการอบรมเทคนิคเตรียมความพร้อมในการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในคน ” วิทยากรโดย นายจรัญ ปัจฉิมเพ็ชร ตำแหน่ง นักวิชาการ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา
🗓วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมSC 1218 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง และห้องประชุม SC 216 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
✍️โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/ZGTAFKDurowFSoSx5

ขอเชิญเข้าร่วมการประะชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11: “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชน เชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

จัดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – วันที่ 2 มีนาคม 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญเข้าร่วมการประะชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11: “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชน เชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

การประชุมจัดขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – วันที่ 2 มีนาคม 2566.ณ โรงแรม ณ เวลา, จังหวัดราชบุรี.Deadline submission: 31 ธันวาคม 2565.Website: http://irdmcru.mcru.ac.th/mcru_nc/index.html.
=========================.
หัวข้อในการประชุม:.
1. นวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
.2. นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
.3. นวัตกรรมด้านบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว.
4. นวัตกรรมด้านการศึกษา .
5. นวัตกรรมด้านสาธารณสุขชุมชนและการแพทย์แผนไทย.
6. นวัตกรรมด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม.
=========================.
ติดต่อสอบถาม:.สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง .หมายเลขโทรศัพท์: 032-720-536-9 ต่อ 1083. หมายเลขโทรสาร: 032-720-551.E-mail: mcruconference@gmail.com

ขอเชิญเข้าร่วม” โครงการอบรมเทคนิคเตรียมความพร้อมในการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในคน “

จัดวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วม ” โครงการอบรมเทคนิคเตรียมความพร้อมในการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในคน ” วิทยากรโดย นายจรัญ ปัจฉิมเพ็ชร ตำแหน่ง นักวิชาการ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา
🗓วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมSC 1218 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง และห้องประชุม SC 216 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
✍️โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/ZGTAFKDurowFSoSx5

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “ทางลัดการสอนหลักสูตร 51 ให้เกิดสมรรถนะ

จัดวันที่ 3 ธันวาคม 2565

เพาะพันธุ์ปัญญาอะคาเดมี ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม หัวข้อ”ทางลัดการสอนหลักสูตร 51 ให้เกิดสมรรถนะ” ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม เวลา 09.00-12.00 น. (ผ่านระบบ ZOOM) ฟรี สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ ลิงค์ https://forms.gle/arSPLssSqn6MHkZg6

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรม “เทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “

จัดวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565

เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ ปขมท. ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรม “เทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ” ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meetings
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน
https://www.council-uast.com/conference2/index.php

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กรบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ปขมท. ครั้งที่ 1

จัดวันที่ 3 สิงหาคม 2565

อเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กรบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ปขมท. ครั้งที่ 1 วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ผ่านรูปแบบออนไลน์ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย