ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 (TSU-HUSOiCON)

จัดวันที่ 28 เมษายน 2566

📣📣 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 (TSU-HUSOiCON) การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 3 (HRM NPST National Conference 2023) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านภาษาอังกฤษศึกษา ครั้งที่ 2 (ICES 2023)📌 วันที่ 28 เมษายน 2566 ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา📕 เปิดรับบทความฉบับเต็ม : วันนี้ – 1 มีนาคม 2566🌏 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ : https://husoicon.tsu.ac.th
🎈หัวข้อที่เปิดรับ📘The 4th TSU-TSU-HUSOiCon
1.มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา
2.ปรัชญาและศาสนา
3.ภาษาและภาษาศาสตร์
4.วรรณกรรมและคติชนวิทยา
5.การพัฒนาชุมชน
6.รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์
7.วัฒนธรรมและพื้นที่ศึกษา
8.สื่อ สารสนเทศและการสื่อสาร
9.บริหารธุรกิจ
10.การศึกษา
11.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
12.ภาษามลายูและภาษาศาสตร์มลายู
13.สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
📗The 3rd HRM NPST National Conference 2023
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
📔The 2nd International Conference on English Studies
1.ภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
2.การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3.วรรณคดีอังกฤษ
4.ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
5.สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
————————————–
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม➡️
ระดับชาติ โทรศัพท์ โทร. 0-7431-7600 ต่อ 1114 ➡️ ระดับนานาชาติ โทรศัพท์ 0-7431-7600 ต่อ 1114, 1005 ➡️ Facebook : TSU-HUSOiCon

ขอเชิญเข้าร่วม” โครงการอบรมเทคนิคเตรียมความพร้อมในการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในคน “

จัดวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วม ” โครงการอบรมเทคนิคเตรียมความพร้อมในการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในคน ” วิทยากรโดย นายจรัญ ปัจฉิมเพ็ชร ตำแหน่ง นักวิชาการ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา
🗓วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมSC 1218 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง และห้องประชุม SC 216 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
✍️โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/ZGTAFKDurowFSoSx5

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ Happy University ขอเชิญชวนเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น หลักสูตร ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H) สำหรับนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่าย

จัดระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2565

📣 ขอเชิญเข้าร่วม
โครงการ Happy University ขอเชิญชวนเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น หลักสูตร ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H) สำหรับนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่าย

📌พบกับ Health Literacy, คุณภาพการนอนสู่คุณภาพชีวิต, เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ, การเป็นนักสร้างสุขมืออาชีพ, ZERO TOLERANCE AREAS (AUN-HPN) พร้อมทั้ง เสวนา SHARE & SHOW กับวิทยากรมากประสบการณ์หลากหลายท่าน

🗓วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2565
🏢สถานที่ : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ
💻ระบบ Zoom meeting
ID : 881 9700 0919
Passcode : 344275

📲ลงทะเบียนออนไลน์ฟรี! ได้ที่ : https://forms.gle/KUPRthHyBE2brqCB6

📞ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์ วรรณี หุตะแพทย์
โทรศัพท์ : 02 441 0201-4 / 092 268 1008
Email : wannee.hut@mahidol.ac.th