ขอเชิญอบรม หลักสูตร “เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ.|รศ.” รุ่น 2

จัดอบรม 3 ช่วง (รวม 5 ครั้ง ระยะเวลา 5 วัน)

 สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญอบรม หลักสูตร “เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ.|รศ.” รุ่น 2

ช่วงระยะเวลาอบรม 3 ช่วง (รวม 5 ครั้ง ระยะเวลา 5 วัน)
• ช่วงแรก Overview : ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมแบงค็อกมิดทาวน์ กรุงเทพฯ
• ช่วงสอง Follow Up : เดือนเมษายน/ เดือนมิถุนายน/ เดือนสิงหาคม ผ่านโปรแกรม ZOOM
• ช่วงสาม Sharing : เดือนกันยายน ผ่านโปรแกรม ZOOM

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.knit.or.th

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหรือนำเสนอผลงานการวิจัยในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 “ทองกวาววิชาการ’65 : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร”

จัดระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม และ 1 เมษายน พ.ศ.2565

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาทุกท่านเข้าร่วม ประชุมหรือนำเสนอผลงานการวิจัยในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 “ทองกวาววิชาการ’65 : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร” ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม และ 1 เมษายน พ.ศ.2565    ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะการจัดงานรูปแบบ Hybrid  = On-Site และ Online ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.council-uast.com/news-detail.php?id=261#.Ycbjv2hBzIU

ขอเรียนเชิญนักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ” การสร้างนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์”

จัดวันที่ 12 มกราคม 2565

สวพ.ม.ทักษิณ ขอเรียนเชิญนักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม : การสร้างนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ในวันพุธ ที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบโปรแกรมออนไลน์ Zoom Meeting
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรของกิจกรรม
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฯ ผ่าน Google Forms : https://forms.gle/raqSjhK54XJ1RyXJ6

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Canva

จัดวันที่ 7 มกราคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Canva ในวันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 08.45 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Webex Meeting

โดยวิทยากร คุณกฤษดา สุวรรณการณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “เขียนอย่างไรให้ปัง” รุ่นที่ ๒

เดือนกุมภาพันธ์ 2565

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “เขียนอย่างไรให้ปัง” รุ่นที่ ๒ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 รับจำนวนจำจัด 20 คน ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท/คน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนรับส่วนลดค่าลงทะเบียนได้ภายในเดือนธันวาคม 2564

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ และอบรมเชิงปฏิบัติการ National Conference & Meeting on Astronomy, Space Science & Earth Science 2022 (NCMAPE 2022) “Amateur Astronomy and Earth Science”

จัดระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ และอบรมเชิงปฏิบัติการ National Conference & Meeting on Astronomy, Space Science & Earth Science 2022 (NCMAPE 2022) “Amateur Astronomy and Earth Science” ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดค่าลงทะเบียน

การลงทะเบียนก่อนวันงาน (Early Bird) สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565

ผู้นำเสนอ/ผู้เข้าร่วมลงทะเบียนล่วงหน้าลงทะเบียนทั่วไป
ผู้นำเสนอผลงานวิจัยสำหรับอาจารย์และนักวิจัย1,800 บาท2,300 บาท
ผู้นำเสนอผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษา1,500 บาท2,000 บาท
ผู้เข้าร่วมประชุม ไม่นำเสนอผลงาน1,000 บาท1,500 บาท
โดยเหมาจ่ายเป็นค่าอาหาร-อาหารว่าง และค่าเอกสารประกอบการประชุมและอบรม ไม่รวมค่าที่พัก

ขอเชิญร่วมเข้าศึกษาในหลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห์การตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางกฎหมาย (ม.77) รุ่นที่3

ระยะเวลาในการเรียน 2 มีนาคม – 5 พฤษภาคม 2565

 สถาบันพระปกเกล้าขอเชิญร่วมเข้าศึกษาในหลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห์การตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางกฎหมาย (ม.77) รุ่นที่3 สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ www.kpi.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระบบออนไลน์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

จัดวันที่ 10 มิถุนายน 2565

การประชุมวิชาการระบบออนไลน์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564
📌ลงทะเบียนและส่งบทความ ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565
https://sites.google.com/eau.ac.th/eauconference/Home
📌นำเสนอผลงานรูปแบบ Virtual Online Conference ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย 02-577-1028 ถึง 31 ต่อ 397, 335, 394 / E-mail: research@eau.ac.th

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ RMUTT Global Business and Economics Conference 2022 (RTBEC 2022)

จัดวันที่ 25 มีนาคม 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ RMUTT Global Business and Economics Conference 2022 (RTBEC 2022) ในวันที่ศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 🥰🎉🎙
🎉เปิดรับบทความแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
🎉สนใจส่งบทความได้ที่ =>rtbecnationcon@rmutt.ac.th
🎉 จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ => http://203.158.98.12/nationrtbec2022/
#RTBEC2022#บริหารราชมงคลธัญบุรี

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรม : การสร้างนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

จัดวันที่ 12 มกราคม 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรม : การสร้างนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ในวันที่ 12 มกราคม 2565 วลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบโปรแกรมออนไลน์ Zoom Meetingโดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฯผ่าน Google Forms : https://forms.gle/raqSjhK54XJ1RyXJ6 ภายในวันที่ 7 มกราคม 2565 นี้

>> สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นายชาญณรงค์ คงทน หมายเลขภายใน 7256 มือถือ 09-5015-2654