ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด “ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565”

ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2565

📢 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด “ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565” ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2565
📌 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2579-1370-9 ต่อ 516,524 Email : rinudom@nrct.go.th | www.nrct.go.th
📖 หัวข้อ กลุ่มเรื่องผลงานนวัตกรรม

  • ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
  • ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
  • ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ
  • ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model
  • ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
    ‼️ผู้ที่ส่งผลงานไปยัง วช. แล้ว ขอให้ท่านกรอกข้อมูลการส่งผลงานผ่าน QR Code เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้รวบรวมเป็นข้อมูลประกอบสนับสนุนต่อไป ‼️
    ☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม น.ส.อรอนงค์ สักสงค์ โทรเบอร์ภายใน 7247 โทรมือถือ 06 3243 0039