ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กรบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ปขมท. ครั้งที่ 1

จัดวันที่ 3 สิงหาคม 2565

อเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กรบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ปขมท. ครั้งที่ 1 วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ผ่านรูปแบบออนไลน์ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา” รุ่นที่ 2

จัดวันที่ 23 กรกฎาคม 2565

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา” รุ่นที่ 2
ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 และวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
ผ่านทาง Zoom Cloud meetings
อัตราค่าลงทะเบียน 1,800 บาท
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.council-uast.com/news-detail.php?id=283#.YpA-7e5ByUk
สมัครได้ที่ http://www.council-uast.com/conference2/index.php
กำหนดการรับสมัครถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565 รูปแบบการประชุม On-site “การวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับสากลบนฐานท้องถิ่น” (Glocalization of Research and Innovation )

จัดระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565 รูปแบบการประชุม On-site “การวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับสากลบนฐานท้องถิ่น” (Glocalization of Research and Innovation )

✅ วันที่ 22-23 สิงหาคม 2565
👉 ณ โรงแรม ทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

✅ผู้นำเสนอผลงานลงทะเบียน ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมเลือกช่องทางการตีพิมพ์ได้ 3 ช่องทาง
👉ช่องทางที่ 1 ตีพิมพ์บทคัดย่อ ในเล่มเอกสารรวมบทคัดย่อ (Abstract Book) ผู้นำเสนอส่งบทคัดย่อ โดยผลงานที่ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ จะต้องปรับปรุงแก้ไขบทคัดย่อให้ถูกต้องตามรูปแบบข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดหากไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องจะส่งคืนผู้นำเสนอแก้ไขก่อนการตีพิมพ์ต่อไป เพื่อนำเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
👉ช่องทางที่ 2 ตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่องเต็มในรายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding) ผู้นำเสนอผลงานจะต้องบทความวิจัยเรื่องเต็ม (Manuscript) โดยผลงานที่ผ่านพิจารณาให้นำเสนอจะได้รับการตีพิมพ์ ทั้งนี้ บทความวิจัยเรื่องเต็ม (Manuscript) เป็นผลงานที่ผ่านการประเมินคุณภาพบทความวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding) โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ http://conference2022.tsu.ac.th และ Web site สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
👉ช่องทางที่ 3 ตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ในวารสาร โดยผลงานที่นำเสนอจะต้องผ่านพิจารณาที่ผ่านการประเมินคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตีพิมพ์ในวารสารของมหาวิทยาลัยทักษิณ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
โทรศัพท์ 0-7460-9600 ต่อ 7254/7256 มือถือ 08-1540-7304
เว็บไซต์ http://conference2022.tsu.ac.th
E-mail : conferencerdi.tsu@gmail.com 

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีสุขภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 The 2nd Conference on Health Technology of Thailand: HTCON2022 “ประเทศไทยกับการขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลทางการแพทย์”

จัดวันที่ 25 มิถุนายน 2565

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีสุขภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 The 2nd Conference on Health Technology of Thailand: HTCON2022 “ประเทศไทยกับการขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลทางการแพทย์” (รูปแบบออนไลน์) ลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่ https://www.thaihta.org/htcon2022/?cont=home

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website: https://www.thaihta.org/htcon2022/?cont=home

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 และการแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) NRCT Open House 2022

จัดระหว่างวันที่ 12 – 19 มิถุนายน 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
🔊 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 และการแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) NRCT Open House 2022 ระหว่างวันที่ 12 – 19 มิถุนายน 2565 โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ใน 8 ด้าน

📌1) ด้านการรองรับสังคมสูงวัย (12 มิถุนายน 2565)
📌2) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (13 มิถุนายน 2565)
📌3) ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร (14 มิถุนายน 2565)
📌4) ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (15 มิถุนายน 2565)
📌5) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (16 มิถุนายน 2565)
📌6) ด้านสังคมและความมั่นคง (17 มิถุนายน 2565)
📌7) ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ (18 มิถุนายน 2565)
📌8) ด้านสัตว์เศรษฐกิจ (19 มิถุนายน 2565)

📌ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังผ่านเว็บไซต์ :
https://openhouse2022.nrct.go.th/

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 2 ในหัวเรื่องการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการผลิตพืช

จัดวันที่ 27 มิถุนายน 2565

สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 2 ในหัวเรื่องการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการผลิตพืช ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09:30 – 12:00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (เปิดให้เข้าร่วมสัมมนาแบบเผชิญหน้า จำกัดจำนวนเพียง 20 ท่าน)

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด “ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565”

ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2565

📢 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด “ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565” ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2565
📌 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2579-1370-9 ต่อ 516,524 Email : rinudom@nrct.go.th | www.nrct.go.th
📖 หัวข้อ กลุ่มเรื่องผลงานนวัตกรรม

  • ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
  • ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
  • ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ
  • ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model
  • ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
    ‼️ผู้ที่ส่งผลงานไปยัง วช. แล้ว ขอให้ท่านกรอกข้อมูลการส่งผลงานผ่าน QR Code เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้รวบรวมเป็นข้อมูลประกอบสนับสนุนต่อไป ‼️
    ☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม น.ส.อรอนงค์ สักสงค์ โทรเบอร์ภายใน 7247 โทรมือถือ 06 3243 0039