• 1 ธันวาคม 2564 - 28 มกราคม 2565

  ลงทะเบียน และเปิดรับผลงานเพื่อนำเสนอภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์

 • 31 มกราคม 2565

  แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ ช่องทางที่ 1

 • 15 กุมภาพันธ์ 2565

  แจ้งผลการพิจารณาบทความวิจัยเรื่องเต็ม ช่องทางที่ 2

 • 25 กุมภาพันธ์ 2565

  หมดเขตการลงทะเบียน ของผู้เข้าร่วมประชุมไม่นำเสนอผลงาน

 • 28 กุมภาพันธ์ 2565

  วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า

 • 20 มีนาคม 2565

  เผยแพร่ผลงาน ช่องทางที่ 2 ตีพิมพ์ใน Proceedings ออนไลน์บนเว็บไซต์

 • 25 มีนาคม 2565

  จัดประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์

 • 31 มีนาคม 2565

  แจ้งผลการพิจารณาบทความวิจัยเรื่องเต็ม ช่องทางที่ 3 (วารสาร)