ช่องทางการส่งวารสารตีพิมพ์

ผู้นำเสนอผลงานลงทะเบียน ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมเลือกช่องทางการตีพิมพ์ได้ 3 ช่องทาง

 • ช่องทางที่ 1 ตีพิมพ์บทคัดย่อ ในเล่มเอกสารรวมบทคัดย่อ (Abstract Book) ผู้นำเสนอส่งบทคัดย่อ โดยผลงานที่ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ จะต้องปรับปรุงแก้ไขบทคัดย่อให้ถูกต้องตามรูปแบบข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดหากไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องจะส่งคืนผู้นำเสนอแก้ไขก่อนการตีพิมพ์ต่อไป เพื่อนำเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
 • ช่องทางที่ 2 ตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่องเต็มในรายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding) ผู้นำเสนอผลงานจะต้องบทความวิจัยเรื่องเต็ม (Manuscript) โดยผลงานที่ผ่านพิจารณาให้นำเสนอจะได้รับการตีพิมพ์ ทั้งนี้ บทความวิจัยเรื่องเต็ม (Manuscript) เป็นผลงานที่ผ่านการประเมินคุณภาพบทความวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding) โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ http://conference2022.tsu.ac.th และ Web site สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ช่องทางที่ 3 ตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ในวารสาร โดยผลงานที่นำเสนอจะต้องผ่านพิจารณาที่ผ่านการประเมินคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตีพิมพ์ในวารสารของมหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้
  วารสาร ปีที่ ฉบับ/จำนวนบทความ ช่องทางส่งบทความ การตั้งชื่อไฟล์บทความ
  ทั้งไฟล์ Word และ Pdf
  ข้อมูลทั่วไปของแต่ละวารสาร
  1. ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports (AJSTR)
  (ฐานข้อมูล TCI 1 และ ฐานข้อมูล ACI)
  fields of Physics and Astronomy, Agricultural and Biological Sciences, Chemistry, Computer Science and Engineering
  - ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (เดือน เม.ย.-มิ.ย. 65) /10 เรื่อง
  - ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 (เดือน ก.ค.-ก.ย. 65) /10 เรื่อง
  (บทความภาษาอังกฤษเท่านั้น)
  aseanjstr@tsu.ac.th ลำดับที่... (ตามลำดับลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ) ชื่อผู้นำเสนอ
  ตัวอย่าง
  ลำดับที่ 1 กัญญณัชช์ เลียดรักษ์
  1. An Example of Article (pdf.)
  2. An Example of Article (word)
  3. Patent Certification (Ethics)
  2. ปาริชาต
  (ฐานข้อมูล TCI 1 และ ฐานข้อมูล ACI)
  fields of Arts and humanities, social sciences, business administration, management, and accounting
  - ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (เดือน เม.ย.-มิ.ย. 66) /12 เรื่อง (ภาษาไทย)
  - ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 (เดือน ก.ค.-ก.ย. 65) /12 เรื่อง (ภาษาอังกฤษ)
  parichartjournal@tsu.ac.th 1. General Information
  2. Patent Certification
  3. An Example of Article (word)
  3. วิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย
  (ฐานข้อมูล TCI 1)
  เปิดรับสาขาวิชาการทางแพทยศาสตร์ (Medicine) พยาบาลศาสตร์ (Nursing) สาธารณสุขศาสตร์ (Health professions) ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  - ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (เดือน ก.ค.-ก.ย. 65) /12 เรื่อง
  - ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 (เดือน ต.ค.-ธ.ค. 65) /12 เรื่อง
  - ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (เดือน ม.ค.-เม.ย. 65) /6 เรื่อง
  jhstsu@tsu.ac.th 1. คำแนะนำสำหรับผู้แต่ง
  2. ใบนำส่งบทความ
  3. ตัวอย่างรูปแบบการเขียนบบทความ
  (หมายเหตุ ต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานการวิจัยเท่านั้น)
  4. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ (ฐานข้อมูล TCI 2)
  ติดต่อได้ที่ นางสาวธมลวรรณ ขุนไพชิต 08 1798 0979 หรือ 0 7460 9600 ต่อ 1231)
  - ปีที่ 12 (เดือน ก.ค. 66) /5 เรื่อง Website - 1. คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
  2. ตัวอย่างรูปแบบการเขียนบทความ

  ดูรายละเอียดสาขาย่อยของวารสารสำหรับฐานข้อมูล TCI ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1xc_O1zTh3VUM_kL9t5V-vbram3Se0MBx/view?usp=sharing

  ติดต่อวารสาร

  1. ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports (AJSTR)
  2. วารสารปาริชาต
  3. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย
  ได้ที่
  นางสาวกัญญณัชช์ เลียดรักษ์ (กองจัดการวารสาร)
  โทรศัพท์ 08 1540 7304 หรือ 0 7460 9600 ต่อ 7242