การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563

และ

การประชุมวิชาการระดับชาติคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

วิจัย นวัตกรรม : การเปลี่ยนผ่านเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย

(Thailand-Driven Research & Innovation)

วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2563
ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ลงทะเบียน

Keynote Speakers

รูปแบบการจัดประชุมวิชาการ

 • การบรรยายพิเศษทางวิชาการ (Keynote lecture)
 • การจัดนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นมหาวิทยาลัยทักษิณ เช่น งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และ Start-up
 • การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation)
 • การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)

ขั้นตอนการส่งผลงาน

ผู้นำเสนอผลงานลงทะเบียน และจัดส่งบทคัดย่อ (Abstract)เพื่อนำเสนอภาคบรรยาย/ภาคโปสเตอร์ ผ่านระบบออนไลน์ https://sc.sci.tsu.ac.th/tsucon30 พร้อมเลือกช่องทางการตีพิมพ์ได้ 3 ช่องทาง
 • ช่องทางที่ 1 ตีพิมพ์เฉพาะบทคัดย่อ ในเล่มเอกสารรวมบทคัดย่อ (Abstract Book) ผู้นำเสนอส่งผลงานเฉพาะบทคัดย่อเท่านั้น โดยผลงานที่ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอจะได้รับการตีพิมพ์ ทั้งนี้ จะต้องปรับปรุงแก้ไขบทคัดย่อให้ถูกต้องตามรูปแบบข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดหากไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องจะส่งคืนผู้นำเสนอแก้ไขก่อนการตีพิมพ์ต่อไป เพื่อนำเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
 • ช่องทางที่ 2 ตีพิมพ์บทคัดย่อใน (Abstract Book) และตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่องเต็มในรายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding) ผู้นำเสนอผลงานจะต้องส่งบทคัดย่อ (Abstract) และบทความวิจัยเรื่องเต็ม (Manuscript) โดยผลงานที่ผ่านพิจารณาให้นำเสนอจะได้รับการตีพิมพ์ ทั้งนี้ จะต้องปรับปรุงแก้ไขบทคัดย่อให้ถูกต้องตามรูปแบบข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดหากไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องจะส่งคืนผู้นำเสนอแก้ไขก่อนการตีพิมพ์ต่อไป เพื่อนำเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ และบทความวิจัยเรื่องเต็ม (Manuscript) เป็นผลงานที่ผ่านการประเมินคุณภาพบทความวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding) โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ https://sc.sci.tsu.ac.th/tsucon30
 • ช่องทางที่ 3 ตีพิมพ์บทคัดย่อใน (Abstract Book) และตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ในวารสาร ผู้นำเสนอผลงานจะต้องส่งบทคัดย่อ (Abstract) และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) โดยผลงานที่ผ่านพิจารณาให้นำเสนอจะได้รับการตีพิมพ์ ทั้งนี้ จะต้องปรับปรุงแก้ไขบทคัดย่อให้ถูกต้องตามรูปแบบข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดหากไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องจะส่งคืนผู้นำเสนอแก้ไขก่อนการตีพิมพ์ต่อไป เพื่อนำเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) เป็นผลงานที่ผ่านการประเมินคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตีพิมพ์ในวารสารของมหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้

  การชำระค่าตรวจบทความ ทางวารสารจะแจ้งกลับไปอีกครั้ง หลังวันที่ 13 มีนาคม 2563 จึงขอให้ท่านส่งบทความเรื่องเต็มผ่านระบบออนไลน์ของแต่ละวารสารตามเวบลิงค์ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563

  วารสาร ฐานข้อมูลวารสาร ช่องทางการส่งวารสารตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับ/จำนวนบทความ ติดต่อได้ที่
  ThaiJo Others
  1. มหาวิทยาลัยทักษิณ*
  (เว็บไซต์)
  กลุ่มที่ 1 /   -ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (เดือน พ.ค.-ส.ค. 63) /10 เรื่อง
  -ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 (เดือน ก.ย.-ธ.ค. 63) /10 เรื่อง
  นางสาวกัญญณัชช์ เลียดรักษ์
  0-7460-9600 ต่อ 7254
  หรือ 08-1540-7304
  2. ปาริชาต*
  (เว็บไซต์)
  กลุ่มที่ 1 /   -ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (เดือน ม.ค.-เม.ย. 64) /10 เรื่อง นางสาวกัญญณัชช์ เลียดรักษ์
  0-7460-9600 ต่อ 7254
  หรือ 08-1540-7304
  3. ศึกษาศาสตร์
  (เว็บไซต์)
  กลุ่มที่ 2 /   -ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (เดือน ก.ค.-ธ.ค. 64) /12-15 เรื่อง นางสาวเปมิกา สังข์ขรณ์
  0-7431-7600 ต่อ 3401
  หรือ 08-0714-6406
  4. อินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ**
  (เว็บไซต์)
  กลุ่มที่ 2 /   -ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (เดือน ก.ค.-ธ.ค. 63) /5 เรื่อง
  (เฉพาะภายนอก)
  -ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (เดือน ม.ค.-ธ.ค. 64) /5 เรื่อง
  (เฉพาะภายนอก)
  นางสาวสุมาลี ทองดี (พี่แก้ว)
  0-7431-7607
  หรือ 08-8393-0205
  5. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ***
  (เว็บไซต์)
  กลุ่มที่ 2   / -ปีที่ 10 (เดือน ก.ค. 64) /7 เรื่อง นางสาวธมลวรรณ ขุนไพชิต
  074-609600 ต่อ 1231
  หรือ 081-7980979
  6. เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ***
  (เว็บไซต์)
  กลุ่มที่ 2 /   -ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (เดือน ม.ค.-มิ.ย. 63) /5 เรื่อง
  -ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (เดือน ก.ค.-ธ.ค. 63) /5 เรื่อง
  -ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (เดือน ม.ค.-มิ.ย. 64) /5 เรื่อง
  นายอนุกูล ศรีวรรณ
  0-7431-7600 ต่อ 1805
  หรือ 06-2595-6332
  7. วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ***
  (เว็บไซต์)
  - /   -ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (เดือน พ.ค.-ส.ค. 63) /6 เรื่อง
  -ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (เดือน ก.ย.-ธ.ค. 63) /6 เรื่อง
  -ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (เดือน ม.ค.-มิ.ย. 64) /6 เรื่อง
  นางสาวกัญญณัชช์ เลียดรักษ์
  0-7460-9600 ต่อ 7254
  หรือ 08-1540-7304
  8. วิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ*
  (เว็บไซต์)
  - /   -ปีที่ 8 ฉบับที่ 10 (เดือน ก.ค.-มิ.ย. 63) /3 เรื่อง นายวีระ ชุมช่วย
  0-7431-7600 ต่อ 8720

  หมายเหตุ
  * ผู้นำเสนอผลงานจ่ายค่า Processing charge จำนวน 2,000 บาท
  ** ผู้นำเสนอผลงานจ่ายค่า Processing charge จำนวน 1,000 บาท
  ***ผู้นำเสนอผลงานไม่ต้องจ่ายค่า Processing charge

กลุ่มสาขาการนำเสนอผลงานวิชาการ แบ่งเป็น 10 Session

ตารางดำเนินงานและอัตราค่าลงทะเบียน

ระยะเวลา กิจกรรม
24 ธันวาคม 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ลงทะเบียน และเปิดรับผลงานเพื่อนำเสนอภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์
28 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ
6 มีนาคม 2563 ผู้นำเสนอยืนยันการส่งบทคัดย่อ และส่งหลักฐาน การชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า
ภายใน 13 มี.ค. 2563 ผู้นำเสนอผลงานช่องทางที่ 2 และ 3 ส่งบทความวิจัยเรื่องเต็ม
10 เมษายน 2563 แจ้งผลการพิจารณาผลงาน ช่องทางที่ 2 ตีพิมพ์ใน Proceeding
30 เมษายน 2563 เผยแพร่ผลงาน ช่องทางที่ 2 ตีพิมพ์ใน Proceeding ระบบออนไลน์บนเว็บไซต์
30 เมษายน 2563 แจ้งผลการพิจารณา ช่องทางที่ 3 ตีพิมพ์ใน Journal*
7-8 พฤษภาคม 2563 นำเสนอผลงานภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์

*หมายเหตุ : การเผยแพร่ผลงานบนเว็บไซต์ของวารสารจะขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของแต่ละวารสาร

อัตราค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

ประเภทผู้เข้าร่วมประชุม ลงทะเบียนล่วงหน้า
ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2563
ลงทะเบียนปกติ
หลังวันที่ 6 มีนาคม 2563
บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย
นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ)
3,000 บาท 3,500 บาท *
นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ 2,500 บาท 3,000 บาท

*หมายเหตุ :

 1. ผู้นำเสนอผลงานทุกประเภทจะต้องชำระค่าลงทะเบียนให้แล้วสิ้น ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563 (ถ้าไม่ชำระถือว่าท่านสละสิทธิ์การนำเสนอผลงาน)
 2. ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่นำเสนอ ต้องชำระค่าลงทะเบียนให้แล้วเสร็จผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 15 เมษายน 2563 ทั้งนี้ หลังจากวันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ไม่รับชำระผ่านระบบ ท่านสามารถชำระได้ที่หน้างานเท่านั้น
 3. การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ กระบวนการแจ้งผลการนำเสนอและการปรับปรุงแก้ไขบทความจะดำเนินการผ่านทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://sc.sci.tsu.ac.th/tsucon30/เท่านั้น
 4. คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายเงินคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ

การชำระเงิน

สามารถชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีทางธนาคาร

ชื่อบัญชี : งานประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ทักษิณ
หมายเลขบัญชี : 678-4-59112-7
ชื่อธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย
สาขา : สาขาเทสโก้โลตัส ป่าพะยอม
 

การส่งหลักฐานการชำระเงิน

 1. ล๊อกอิน เข้าสู่ระบบ
 2. คลิกเมนูแจ้งชำระเงิน
 3. แนบหลักฐานการชำระเงินผ่านระบบลงทะเบียน
 4. รอเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบยอดเงิน
หมายเหตุ :
1.ผู้นำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องชำระค่าลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2563
2. การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ กระบวนการแจ้งผลการนำเสนอและการปรับปรุงแก้ไขบทความจะดำเนินการผ่านทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://sc.sci.tsu.ac.th/tsucon30/ เท่านั้น
3. ฝ่ายจัดการประชุมจะปิดระบบรับการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 15 เมษายน 2563
4. คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายเงินคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ

เปิดรับลงทะเบียน

ผู้จัดงานขอเปลี่่ยนแปลงสถานที่การจัดประชุมวิชาการระดับชาติฯ วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2563 จากเดิม โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เปลี่ยนเป็น โรงแรม หรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ขออภัยผู้เข้าร่วมประชุมมา ณ โอกาสนี้ด้วยคะ...ฝ่ายเลขานุการการจัดประชุมวิชาการระดับชาติฯ

เปิดรับลงทะเบียนสำหรับนักวิจัยที่ต้องการส่งผลงานระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563
สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน