การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 

TSU Conference

ภายใต้หัวข้อ : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Innovation for Sustainability Development) 

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ลงทะเบียน

Keynote Speakers

รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย

รูปแบบการจัดประชุมวิชาการ

  • การบรรยายพิเศษทางวิชาการ (Keynote lecture)
  • การจัดนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นมหาวิทยาลัยทักษิณ เช่น งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และ Start-up
  • การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation)
  • การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)

ขั้นตอนการส่งผลงาน

ผู้นำเสนอผลงานลงทะเบียน และส่งบทความเพื่อนำเสนอภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ ผ่านระบบออนไลน์ http://sc.sci.tsu.ac.th/tsucon29 พร้อมเลือกช่องทางการตีพิมพ์ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
  • ช่องทางที่ 1 ตีพิมพ์เฉพาะบทคัดย่อ ในเล่มเอกสารรวมบทคัดย่อ (Abstract Book) ผู้นำเสนอส่งผลงานเฉพาะบทคัดย่อเท่านั้น โดยผลงานที่ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอจะได้รับการตีพิมพ์ ทั้งนี้ จะต้องปรับปรุงแก้ไขบทคัดย่อให้ถูกต้องตามรูปแบบข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดหากไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องจะส่งคืนผู้นำเสนอแก้ไขก่อนการตีพิมพ์ต่อไป เพื่อนำเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
  • ช่องทางที่ 2 ตีพิมพ์บทคัดย่อใน (Abstract Book) และตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่องเต็มในรายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding) ผู้นำเสนอผลงานจะต้องส่งบทคัดย่อ (Abstract) และบทความวิจัยเรื่องเต็ม (Manuscript) โดยผลงานที่ผ่านพิจารณาให้นำเสนอจะได้รับการตีพิมพ์ ทั้งนี้ จะต้องปรับปรุงแก้ไขบทคัดย่อให้ถูกต้องตามรูปแบบข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดหากไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องจะส่งคืนผู้นำเสนอแก้ไขก่อนการตีพิมพ์ต่อไป เพื่อนำเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ และบทความวิจัยเรื่องเต็ม (Manuscript) เป็นผลงานที่ผ่านการประเมินคุณภาพบทความวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding) โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ http://sc.sci.tsu.ac.th/tsucon29

กลุ่มสาขาการนำเสนอผลงานวิชาการ แบ่งเป็น 10 Session

ตารางดำเนินงานและอัตราค่าลงทะเบียน

ระยะเวลา กิจกรรม
15 ธันวาคม 2561 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ลงทะเบียน และเปิดรับผลงานเพื่อนำเสนอภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์
28 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ
15 มีนาคม 2562 ผู้นำเสนอยืนยันการส่งบทคัดย่อ และส่งหลักฐาน การชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า
30 เมษายน 2562 แจ้งผลการพิจารณาบทความวิจัยเรื่องเต็ม (Manuscript)
8 พฤษภาคม 2562 ผู้นำเสนอปรับแก้ไขบทความวิจัยเรื่องเต็ม
และส่งยืนยันการตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding)
9-10 พฤษภาคม 2562 นำเสนอผลงานภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์

อัตราค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

ประเภทผู้เข้าร่วมประชุม ลงทะเบียนล่วงหน้า
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562
ลงทะเบียนปกติ
หลังวันที่ 15 มีนาคม 2562
บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย
นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ)
3,000 บาท 3,500 บาท
นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ 1,500 บาท 2,000 บาท

การชำระเงิน

สามารถชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีทางธนาคาร

ชื่อบัญชี : งานประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ทักษิณ
หมายเลขบัญชี : 404-279494-4
ชื่อธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา : สาขามหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง)
 

การส่งหลักฐานการชำระเงิน

  1. ล๊อกอิน เข้าสู่ระบบ
  2. คลิกเมนูแจ้งชำระเงิน
  3. แนบหลักฐานการชำระเงินผ่านระบบลงทะเบียน
  4. รอเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบยอดเงิน
หมายเหตุ :
1. ผู้นำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องชำระค่าลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562
2. การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ กระบวนการแจ้งผลการนำเสนอและการปรับปรุงแก้ไขบทความจะดำเนินการผ่านทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://sc.sci.tsu.ac.th/tsucon29 เท่านั้น
3. ฝ่ายจัดการประชุมจะปิดระบบรับการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 20 เมษายน 2562
4. คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายเงินคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ

เปิดรับลงทะเบียน

เปิดรับลงทะเบียนสำหรับนักวิจัยที่ต้องการส่งผลงานระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2562
สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน