หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2565

หลักสูตร 2560     

   
  ปรัชญาการศึกษา: มหาวิทยาลัยทักษิณ มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนสู่สมรรถนะนวัตกรรมสังคมและ
                                 การเป็นผู้ประกอบการที่มีปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
  มคอ. 2 หลักสูตร 2565
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning: 3L) => สื่อสาร - คิดวิเคราะห์ - เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
  แผนการเรียน รหัส 66 รหัส 65
  อาชีพเมื่อเรียนจบ กับงานที่หลากหลาย ตอบทุกโจทย์การทำงานยุคดิจิทัล
  ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2565
  ภาพการได้รับรางวัล - กิจกรรมระหว่างเรียน
  ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน ความเชี่ยวชาญ และรายวิชาที่รับผิดชอบ
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566 (รหัส 66)
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (รหัส 65)
   
 
 
 
 
   
   
   

© สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ©