SPC 2019

สูจิบัตร

ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 11

กำหนดการ

ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2562

ข้อมูลที่พัก

สำหรับผู้เข้าร่วมงาน

แผนที่

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


วิดีทัศน์

แนะนำคณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ

ประมวลภาพกิจกรรมและความประทับใจ

บรรยากาศพิธีปิด

ภาพกิจกรรม
...

พิธีเปิดและกิจกรรมวันแรก

...

กิจกรรมวันที่สอง ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

...

วันที่สาม กิจกรรมสัมพันธ์

...

วันที่สี่ พิธีปิด