ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติ-นานาชาติ

จัดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติ-นานาชาติ ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้อง 3202 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเกริก และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ทาง QR Code แนบ