ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม“ค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 ”

จัดระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และ เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรม
📝“ค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 ” 🕘ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วย Zoom Cloud meeting 📣สมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 10 ธันวาคม 2564 ที่ http://www.council-uast.com/
✌️ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ส่วนภูมิภาค

จัดระหว่างวันที่ 18 – 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ส่วนภูมิภาค ภายใต้โครงการส่งเสริมและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืนด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 18 – 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564  เวลา 08.30 – 16.30 น. รูปแบบการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams