ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ฝ่าวิกฤตโควิด ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์” (Covid19: Research and Innovation)

จัดวันที่ 19 มีนาคม 2565

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ฝ่าวิกฤตโควิด ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์” (Covid19: Research and Innovation) ในวันที่ 19 มีนาคม 2565 รูปแบบการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting

>> สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sci.pcru.ac.th/conference/

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565 “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่”

จัดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565 “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่”ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 รูปแบบการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์

>>สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://research.psru.ac.th/PBR2022/

อัตราค่าลงทะเบียน

1,000 บาท2,000 บาทไม่เสียค่าใช้จ่าย
บุคคลภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
บุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สำหรับผู้ร่วมฟังบรรยายพิเศษ
หมดเขตชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. เท่านั้น
* เมื่อมีการชำระค่าลงทะเบียนแล้ว จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome Based Education (OBE) รุ่นที่ 2

จัดวันที่ 20-21 มกราคม 2565

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome Based Education (OBE) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 21 ม.ค.65 ผ่านระบบออนไลน์ ประเภทบุคคลทั่วไปจำนวน 100 ท่าน

** ค่าลงทะเบียน จำนวน 1200 บาท

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ระยะสั้น หัวข้อเรื่อง “เคล็ด(ไม่ลับ) สร้างแบรนด์ออนไลน์ในยุคโควิด”

จัดวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2564

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ระยะสั้น หัวข้อเรื่อง “เคล็ด(ไม่ลับ) สร้างแบรนด์ออนไลน์ในยุคโควิด” วันที่ 6-7 พ.ย.64 เวลา 9.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

** ค่าลงทะเบียน 199 บาท

>>> สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://facebook.com/IMTTRUTS

ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่

จัดช่วงเดือน มกราคม – พฤษภาคม 2565

สมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ้https://artawc.org/apply/

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร แนวทางการจัดซ์้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (ฉบับใหม่) รุ่นที่ 1-4

จัดระหว่างวันที่ 15 มกราคม -16 กรกฎาคม 2565

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร แนวทางการจัดซ์้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (ฉบับใหม่) รุ่นที่ 1-4

  • รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2565
  • รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2565
  • รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18 -19 มิถุนายน 2565
  • รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2565

ขอเชิญเข้าร่วม The 31st Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (31st# TIChE 2022): “Challenges towards Sustainable Technology”

จัดวันที่ 15-16 มีนาคม 2565

The 31st Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (31st# TIChE 2022): “Challenges towards Sustainable Technology”👉หัวข้อ: “Challenges towards Sustainable Technology”วันที่ 15 – 16 มีนาคม 2565 ณ การประชุมออนไลน์ Deadline submission: 30 ตุลาคม 2564

Website: https://www.tiche.org/home/index.php/tiche2022/

👉 หัวข้อในการประชุม: Track 1. Biofuel, Bioenergy and BiorefineryTrack 2. Bioplastic, Biomaterial & Advanced MaterialTrack 3. Biotechnology & Biochemical EngineeringTrack 4. Chemical Reaction Engineering & CatalysisTrack 5. Separation ProcessesTrack 6. Process SimulationTrack 7. Environment and SustainabilityTrack 8. Bio Circular Green economy (BCG)

ติดต่อสอบถามสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหมายเลขโทรศัพท์: 02-218-6859 (สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาฯ) หรือ 02-329-8360 ต่อ 142 (สาขาวิศวกรรมเคมี สจล.)หมายเลขโทรสาร: 0-2218-6859หรือ ผู้ประสานงานสมาคม หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 094-978-8949E-mail: tiche@tiche.org หรือ tiche.org@gmail.com

ขอเรียนเชิญร่วมงาน ในงานการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22 Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2564

จัดวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2564 

มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมงาน ในงานการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22 Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2564 ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ftqm@ftqm.or.th

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “One-sheet R2R proposal แผนที่สำหรับการวิจัยจากงานประจำ”

จัดวันที่ 3 ธันวาคม 2564

Internal Business Unit คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #BusinessUnits(Training)–AGR-KMITL ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา หรือผู้สนใจ ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “One-sheet R2R proposal แผนที่สำหรับการวิจัยจากงานประจำ” วิทยากรโดย ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วย Zoom Cloud meeting

สมัครอบรมได้ที่ https://www.butagri.com/

** ค่าลงทะเบียน 800 บาท * ด่วน!!!! รับจำนวนจำกัด * *สามารถเข้าร่วมได้ทุกตำแหน่ง*

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุริยสิทธิ์ สมนึก โทร. 062-957-1003 e-mail: butagrikmitl@gmail.com

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย “การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้รับการอ้างอิงสูง (High Citation and High Impact)”

จัดวันที่ 28 ตุลาคม 2564

ขอเชิญบุคลากร นิสิต และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
“การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้รับการอ้างอิงสูง (High Citation and High Impact)”
วิทยากรโดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ โอทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
📌 วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น.
บรรยายออนไลน์ผ่าน Cisco WebEx Meeting (เปิดระบบเวลา 13.00 น.)
👉 https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m9408a0eb52d881e6015d5da5cef019a6

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2564
👉 https://forms.gle/NcvEr6GVb9W92EBSA