ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานสหกิจศึกษา “สถานการณ์โควิด (COVID-19)ทำให้ชีวิจทำงานเปลี่ยน ต้องเรียนสหกิจศึกษาอย่างไร”

จัดวันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.00 -17.00 น.

สำนักศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนิสิตบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานสหกิจศึกษา “สถานการณ์โควิด (COVID-19)ทำให้ชีวิจทำงานเปลี่ยน ต้องเรียนสหกิจศึกษาอย่างไร” ในวันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

**สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ ตาม QR Code แนบ

โครงการฝึกอบรมสถิติจำเป็นสำหรับงานวิจัย งานประจำ ของสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา

จัดวันที่ 17 กันยายน 2564

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศ ขอเชิญเข้าร่วโครงการฝึกอบรมสถิติจำเป็นสำหรับงานวิจัย งานประจำ ของสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา เวลา 09.00 -12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM