ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศ “

จัดวันที่ 14 กันยายน 2564

การประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 และแนวทางการจัดทําคําของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) พบกับการบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศ “โดย ศาสตราจารย์ นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูลผู้อํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)พลาดไม่ได้กับการบรรยายสำคัญ 4 หัวข้อดังนี้- (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2566-2570- เป้าหมายและหลักการงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)- การเปิดรับคําของบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 และหลักเกณฑ์การจัดทําคําขอและการจัดสรรงบประมาณ- การจัดทําคํารับรองฯ ของหน่วยรับงบประมาณวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564เวลา 09.00-12.00 น. ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://in2it-service.com/tsri/register/select/ช่องทางการรับชมWebsite : https://www.tsrievent.comFacebook : https://www.facebook.com/ThailandScienceResearchandInnovationYoutube : https://www.youtube.com/channel/UCdjyWYrGVsG1aAaxIbwF6Ng

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา”การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2563″

จัดวันที่ 22 กันยายน 2564

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนา การขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564 หัวข้อ “การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2563” ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams
ตามลิ้งค์ https://forms.office.com/r/55zhmLAUze

บรรยายโดย
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
บรรยายในหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่: มุมมองจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ”

2. ศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย
บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมผลงานและแนวทางในการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ: มุมมองจากผู้ประเมิน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 086-615 2698 (คุณรัตตรินทร์)
หรือทาง e-mail rattarin.r@nida.ac.th

https://forms.office.com/r/55zhmLAUze

https://forms.office.com/r/55zhmLAUze