ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เส้นทางนักประดิษฐ์สู่งานวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม”

จัดวันที่ 18 กันยายน 2564

เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ชุดที่ 1 และที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เส้นทางนักประดิษฐ์สู่งานวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม” ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วย Zoom Cloud meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายของบุคลากรสายสนับสนุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษาอันจะนำมาสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนาผลงาน และพัฒนาองค์กรต่อไป

สมัครอบรมฟรี!!! รูปแบบ Online ที่ http://www.council-uast.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเสาวคนธ์ ต่วนเทศ โทร. 089-843-9890 หรือ
e-mail : council.staff123@gmail.com
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 8 กันยายน 2564

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการเตรียมบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท.

จัดวันที่ 7 กันยายน 2564

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการเตรียมบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท. วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

โดยวิทยากร ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง บรรณาธิการวารสารวิชาการ ปขมท.

>> สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ตาม QR Code แนบ

>>>และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Fanpage: https://m.facebook.com/