ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีสุขภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 The 2nd Conference on Health Technology of Thailand: HTCON2022 “ประเทศไทยกับการขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลทางการแพทย์”

จัดวันที่ 25 มิถุนายน 2565

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีสุขภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 The 2nd Conference on Health Technology of Thailand: HTCON2022 “ประเทศไทยกับการขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลทางการแพทย์” (รูปแบบออนไลน์) ลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่ https://www.thaihta.org/htcon2022/?cont=home

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website: https://www.thaihta.org/htcon2022/?cont=home

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 และการแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) NRCT Open House 2022

จัดระหว่างวันที่ 12 – 19 มิถุนายน 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
🔊 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 และการแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) NRCT Open House 2022 ระหว่างวันที่ 12 – 19 มิถุนายน 2565 โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ใน 8 ด้าน

📌1) ด้านการรองรับสังคมสูงวัย (12 มิถุนายน 2565)
📌2) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (13 มิถุนายน 2565)
📌3) ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร (14 มิถุนายน 2565)
📌4) ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (15 มิถุนายน 2565)
📌5) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (16 มิถุนายน 2565)
📌6) ด้านสังคมและความมั่นคง (17 มิถุนายน 2565)
📌7) ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ (18 มิถุนายน 2565)
📌8) ด้านสัตว์เศรษฐกิจ (19 มิถุนายน 2565)

📌ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังผ่านเว็บไซต์ :
https://openhouse2022.nrct.go.th/

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 2 ในหัวเรื่องการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการผลิตพืช

จัดวันที่ 27 มิถุนายน 2565

สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 2 ในหัวเรื่องการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการผลิตพืช ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09:30 – 12:00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (เปิดให้เข้าร่วมสัมมนาแบบเผชิญหน้า จำกัดจำนวนเพียง 20 ท่าน)

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด “ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565”

ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2565

📢 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด “ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565” ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2565
📌 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2579-1370-9 ต่อ 516,524 Email : rinudom@nrct.go.th | www.nrct.go.th
📖 หัวข้อ กลุ่มเรื่องผลงานนวัตกรรม

  • ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
  • ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
  • ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ
  • ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model
  • ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
    ‼️ผู้ที่ส่งผลงานไปยัง วช. แล้ว ขอให้ท่านกรอกข้อมูลการส่งผลงานผ่าน QR Code เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้รวบรวมเป็นข้อมูลประกอบสนับสนุนต่อไป ‼️
    ☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม น.ส.อรอนงค์ สักสงค์ โทรเบอร์ภายใน 7247 โทรมือถือ 06 3243 0039

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์บนฐานข้อมูลนานาชาติ”

จัดวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์บนฐานข้อมูลนานาชาติ” คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:00-16:00 น. วิทยากร 1. ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุขสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2. ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ดำเนินรายการ รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เทคนิควิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย

จัดวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอชิญเข้าร่วมอบรม เทคนิควิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได่ที่ QR COde ดังแนบ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ เรื่อง CWIE Model : การออกแบบโครงสร้างหลักสูตร CWIE

จัดวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ เรื่อง CWIE Model : การออกแบบโครงสร้างหลักสูตร CWIE ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ในวันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://forms.gle/bbkfbqTHrHaXfgR78

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา ชีววิทยาสังเคราะห์ เพื่อการพัฒนาทางการเกษตรและอาหารอย่างยั่งยืน

จัดวันที่ 20 มิถุนายน 2565

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา ชีววิทยาสังเคราะห์ เพื่อการพัฒนาทางการเกษตรและอาหารอย่างยั่งยืน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 -16.30 น. สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ QR แนบ

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียน e-mail ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ”

จัดวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียน e-mail ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ” 📩📩

พบกับวิทยากร หม่อมหลวง ฐนิสา ชุมพล

📌วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

✅ เปิดรับสมัครวันนี้ – 10 พฤษภาคม 2565
💰 ค่าลงทะเบียนท่านละ 500 บาท
📝 ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับ e–Certificat

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
📞 สอบถามทั่วไป โทร. 0-7431-7600 ต่อ 1114,1113
📞 สอบถามด้านการเงิน โทร. 08-1276-8900


มนุษย์ #สังคม #มหาวิทยาลัยทักษิณ

รอบรู้ศาสตร์เปรื่องปราดภาษา

Faculty of Humanities and Social Sciences
Thaksin University www.huso.tsu.ac.th

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Show and Share การเขียนรายงาน AUN-QA Version 4.0

จัดวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Show and Share การเขียนรายงาน AUN-QA Version 4.0 ปีการศึกษา 2564ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565
เวลา 08.30-17.00 น.ณ ห้องประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex ที่ link https://shorturl.asia/ZALDN
กำหนดการ ที่ link https://shorturl.asia/fQJd7 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ link https://forms.gle/hWfRYucQ5Th5hKPJ8