BCG Model เพื่อความยั่งยืนด้านเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม

การประชุมเชิงวิชาการ
“BCG Model เพื่อความยั่งยืนด้านเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม”
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564
9.00-16.00 น.
จัดโดย ราชบัณฑิตสภา

เขียนขอทุนวิจัยอย่างไร ให้โดนใจแหล่งทุนภายนอก

วันที่จัด 9 สิงหาคม 2564 –

“เขียนขอทุนวิจัยอย่างไร ให้โดนใจแหล่งทุนภายนอก”

โดย ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวงผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริหารระบบงบประมาณวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สกสว.ในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Application