BCG Model เพื่อความยั่งยืนด้านเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม

การประชุมเชิงวิชาการ
“BCG Model เพื่อความยั่งยืนด้านเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม”
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564
9.00-16.00 น.
จัดโดย ราชบัณฑิตสภา