รายชื่อนิสิตใหม่ สีม่วง

ที่ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล สาขาวิชา คณะที่สังกัด
1 652081004 นางสาวกรลิขิต คงคาน้อย น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
2 652021029 นายกลวัชร ไวประเสริฐ วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์
3 652091027 นายกอปรกานต์ มัดเลาะ วศ.บ.วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ วิศวกรรมศาสตร์
4 652081009 นางสาวกันติชา ทองบุตร น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
5 652031032 นายกัมปนาท ขวัญทอง กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
6 652021093 นางสาวกิตติญา เทพรัตน์ วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์
7 652051131 นางสาวกิตติยา ล่าเต๊ะ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
8 652081013 นางสาวคอรีเย๊าะ เงาะตาลี น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
9 652111004 นายจักรี ศรีสมัย พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
10 652031036 นายจารุกิตติ์ พิมพ์คง กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
11 652021043 นางสาวจิติภรณ์ นะสุด วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
12 652051043 นายจิรกิตติ์ หีมมะหมัด วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
13 652121004 นางสาวจิรภัทร จางบัว วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
14 652021014 นางสาวจิราวดี เดชปัญาญา วท.บ.เคมี วิทยาศาสตร์
15 652051068 นางสาวจุฑารัตน์ เสมสา วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
16 652031039 นายชญานนท์ ล่องตี้ กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
17 652041005 นางสาวชมพูนุช เส้นตรัง วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน : พัทลุง เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
18 652081019 นายชัชชัย รัตนพงศ์ น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
19 652081020 นายชัยเมธ สุขสบาย น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
20 652111008 นางสาวชุติมณฑน์ ช่วยแก้ว พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
21 652081023 นายซอฟบรอน เพ็งโอ น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
22 652051005 นางสาวซอฟาวาตี ดาราแม พท.บ.การแพทย์แผนไทย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
23 652021095 นายซารีฟ ดะแซ วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์
24 652051135 นางสาวซาฮีดา โตะลาหา ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
25 652051137 นางสาวซูราณีย์ ชายดานา ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
26 652051078 นางสาวญาร์มีละห์ มือเก๊าะ วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
27 652081027 นางสาวฐิติพร ทองเสนอ น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
28 652121006 นางสาวฐิติมา ช่วยสงค์ วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
29 652111012 นางสาวณัชชา ดำหนู พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
30 652021020 นางสาวณัฏฐวรรณ หวันสู วท.บ.ชีววิทยา วิทยาศาสตร์
31 652031007 นางสาวณัฐณิชา จันจินดา กศ.บ.คณิตศาสตร์ : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
32 652081031 นางสาวณัฐณิชา ชูดวงจันทร์ น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
33 652051045 นายณัฐดนัย จันทรเทพ วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
34 652081033 นายณัฐภัทร เพิ่มเดช น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
35 652031045 นายณัฐวุฒิ ทองบัว กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
36 652091004 นางสาวณัฐสุดา ยอดพิจิตร วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์
37 652021085 นางสาวณิชมน บัวน้อย วท.บ.วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ วิทยาศาสตร์
38 652081037 นางสาวดวงพร แสตมป์ น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
39 652051143 นางสาวดารีญา กามาลี ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
40 652121010 นางสาวต่วนนาอีมะห์ หะยีแมแร วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
41 652051047 นายทวิชัย พรหมสุวรรณ วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
42 652111016 นางสาวทักษิณาภรณ์ ไหมเต็ม พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
43 652021051 นายทัศนัย ชูรักษ์ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
44 652041029 นายทิวานนท์ พลวัฒน์ วท.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช : พัทลุง เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
45 652081042 นางสาวธนัชพร บุญเพิ่ม น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
46 652051009 นางสาวธนัญญา ช่วยรอด พท.บ.การแพทย์แผนไทย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
47 652021054 นายธราดล ทองสุทธิ์ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
48 652111020 นายธวัชชัย ดอกแก้ว พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
49 652051147 นางสาวธัญชนก สำราญ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
50 652081048 นายธีระพงษ์ หวังปัญญา น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
51 652031050 นางสาวนภัสรา มะลิหอม กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
52 652041040 นายนราวิชญ์ กัมพลานุวงศ์ วท.บ.สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
53 652051148 นางสาวนริศา สุขนิตย์ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
54 652021086 นางสาวนวพร รามคุ้ม วท.บ.วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ วิทยาศาสตร์
55 652091029 นางสาวนวพรรษ เรืองนิ่ม วศ.บ.วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ วิศวกรรมศาสตร์
56 652051151 นางสาวนัฐมล จันทร์เมธา ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
57 652051051 นางสาวนันฟาล ตะบิง วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
58 652051154 นางสาวนาซียา ปูเตะ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
59 652081047 นายนายธีรยุทธ บุญรัตน์ น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
60 652031055 นายนายปวริศร์ รุ่งกลิ่น กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
61 652051087 นางสาวนาเดีย กาซอ วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
62 652111024 นางสาวนิกัสมี นิตีมุง พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
63 652051157 นางสาวนิซรินทร์ สะบูดิง ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
64 652041009 นางสาวนิตยา วิเมศ วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน : พัทลุง เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
65 652051052 นายนิธิกร ทองรอด วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
66 652051089 นางสาวนุตชบา อินทรแย้ม วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
67 652051162 นางสาวนูรฟิตเราะห์ อาแว ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
68 652081055 นางสาวนูรมี ศิริพิน น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
69 652111028 นางสาวนูรอาดีลา สาและ พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
70 652051090 นางสาวนูรอาสือรินต์ เจ๊ะอาแซ วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
71 652051016 นางสาวนูร์เดียนา อาลี พท.บ.การแพทย์แผนไทย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
72 652051092 นายปฏิธาน พรหมช่วย วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
73 652021059 นายปภังกร แซ่อึ่ง วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
74 652041011 นายปรวิทย์ โกติยะ วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน : พัทลุง เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
75 652111033 นางสาวปรียาภัทร อักษรไทย พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
76 652031012 นางสาวปัณณพร พันฤทธิ์ดำ กศ.บ.คณิตศาสตร์ : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
77 652051174 นางสาวปารณีย์ ฉิมรักษ์ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
78 652081061 นางสาวปาริฉัตร ดุลยมา น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
79 652121028 นางสาวปุณยนุช สังข์เลขา วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
80 652041042 นายผดุงเกียรติ ทองแย้ม วท.บ.สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
81 652031015 นางสาวผลิดา มณีโชติ กศ.บ.คณิตศาสตร์ : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
82 652081064 นายพงศธร​ คงบัว น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
83 652021088 นายพงศา สารสิทธิ์ วท.บ.วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ วิทยาศาสตร์
84 652041013 นางสาวพรทิพา ปลอดสุวรรณ วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน : พัทลุง เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
85 652111037 นางสาวพรรณเคลือ ทิพย์ทอง พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
86 652081070 นางสาวพลอยทิพย์ สุขสวัสดิ์ น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
87 652051177 นางสาวพันทิวา มูเก็ม ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
88 652051056 นายพาณิภัค อินทรวิเศษ วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
89 652081074 นายพิสิทธิ์ หัสรังษี น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
90 652021063 นายพีรกานต์ ขุนไพชิต วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
91 652031017 นายฟัยรุส นะโก๊ะ กศ.บ.คณิตศาสตร์ : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
92 652051097 นางสาวฟาดีล๊ะ หะยีมะยิ วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
93 652051180 นายฟาฮัด มะลี ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
94 652051022 นายฟุรกอน เล๊าะยิ พท.บ.การแพทย์แผนไทย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
95 652091009 นายภคพล บุญญสะอาด วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์
96 652081079 นายภวัต จิตรรงค์ น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
97 652111041 นางสาวภัณฑวรรณ จารเทพ พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
98 652081083 นายภานุวัฒน์ ปรีชา น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
99 652051184 นางสาวภามีรา ยามา ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
100 652041048 นางสาวภารดี นวลมี วท.บ.สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
101 652021037 นายภูธนพัฒน์ หนูแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์
102 652031065 นายมณัชนัน ทวีประเสริฐ กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
103 652051186 นางสาวมารีนา เล๊าะหวัง ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
104 652081087 นายมุสลิม การะมีแน น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
105 652051187 นายมูฮัมหมัดอาลาวี เจาะกลาดี ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
106 652041032 นายมูเซาวิด หมานยอ วท.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช : พัทลุง เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
107 652121015 นางสาวรวิพร โกมลบูรณ์ วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
108 652051105 นางสาวรอยฮาน ยูโซะ วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
109 652031069 นายรัชชานนท์ เจริญกุล กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
110 652021065 นายรัชพล อุยสุย วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
111 652021066 นายรัฐภูมิ แสงทอง วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
112 652051107 นางสาวรุสดา อาบัส วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
113 652081091 นายรุสลัน ดาหะมะ น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
114 652051191 นางสาวรูวายดา ปิ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
115 652021008 นางสาวลัดดา โส๊ะ วท.บ.คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
116 652111045 นางสาววนัชพร ยอดวิเชียร พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
117 652091013 นายวรวุฒิ เดชพละกุล วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์
118 652051194 นางสาววรินทร โต๊ะทรัพย์ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
119 652081095 นายวันริฟฮาน แวสุหลง น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
120 652021099 นายวิษุวัต สถานสถิตย์ วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์
121 652031072 นายวีรภัทร เศษสิน กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
122 652021069 นายวีรวัฒน์ อินปลอด วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
123 652051058 นายวุฒิภัทร สบู่ไหม้ วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
124 652111049 นางสาวศศิธร คงดำ พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
125 652021091 นางสาวศิกานต์ สัญศรีเมือง วท.บ.วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ วิทยาศาสตร์
126 652091016 นายศิววิชช์ ไพรพฤกษ์ วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์
127 652021039 นายศิวัช สาสุธรรม วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์
128 652051113 นายศุภกร นพฤทธิ์ วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
129 652041055 นายศุภอรรถ ขุนบุรี วท.บ.สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
130 652081100 นายสรวิชญ์ จุ้ยพริก น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
131 652111053 นางสาวสามีเราะฮ์ มะแซ พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
132 652051200 นางสาวสิริกัญญา ดำทิพย์ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
133 652021009 นางสาวสีตีนูรฮายาตี กาพายะ วท.บ.คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
134 652051033 นางสาวสุดารัตน์ ปานคง พท.บ.การแพทย์แผนไทย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
135 652031023 นางสาวสุดารัตน์ สังข์แก้ว กศ.บ.คณิตศาสตร์ : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
136 652081104 นายสุทิวัส จันสุก น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
137 652111057 นางสาวสุประภาดา เสนอินทร์ พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
138 652091020 นางสาวสุพรรณี คำโพล้ง วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์
139 652121032 นางสาวสุพิชชา มีจันทร์ วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
140 652081108 นางสาวสุมลฑา ขุนราช น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
141 652051203 นางสาวสุวันดี มาตรอารี ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
142 652041020 นางสาวอนภิชฌา สมันสุข วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน : พัทลุง เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
143 652031081 นายอนุรักษ์ มรรคาเขตต์ กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
144 652081113 นางสาวอภิษฎา นาคช่วย น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
145 652051204 นางสาวอรจิรา จันวนา ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
146 652041023 นางสาวอรชุมา ทองรักษ์ วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน : พัทลุง เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
147 652021100 นางสาวอรอนงค์ เงินยิ่ง วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์
148 652051123 นางสาวอัญญารัตน์ โยชุม วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
149 652051206 นายอับดุลมูบีน ซากาปลายะ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
150 652121034 นางสาวอัฟนัน กาแมะ วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
151 652051125 นางสาวอัสวานี มะเกะ วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
152 652031027 นางสาวอาซานะย์ อาบูบาเกอร์ กศ.บ.คณิตศาสตร์ : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
153 652081117 นายอาดือนัน มันนะ น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
154 652031087 นางสาวอาทิตยา มากแก้ว กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
155 652041026 นายอาทิตย์ แก้วสุกใส วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน : พัทลุง เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
156 652021101 นายอานนท์​ หลงโส๊ะ วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์
157 652051128 นายอานิส ระแว้ง วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
158 652091023 นายอาพีกี หะยีเจ๊ะเล๊าะ วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์
159 652111061 นางสาวอามาณี ดาหะยอ พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
160 652051214 นางสาวอามีนะห์ เซ็งมิง ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
161 652051036 นางสาวอาวาตีฟ หะยีสาและ พท.บ.การแพทย์แผนไทย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
162 652051219 นางสาวฮัสนะห์ ฮะแวกะจิ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
163 652031030 นางสาวฮาซานะห์ หะยีหะมะ กศ.บ.คณิตศาสตร์ : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
164 652021079 นางสาวฮานัน สาเระ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
165 652021094 นายเจริญชัย อาริหมาน วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์
166 652081015 นายเฉลิมพล ภู่เอี่ยม น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
167 652051169 นางสาวเนตรนภา สาลี ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
168 652081056 นายเนวิน กัญชนะกาญจน์ น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
169 652031070 นายเรนุวัฒน์ ทองงาม กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
170 652051077 นางสาวโซรยา เจะฮะ วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
171 652051142 นางสาวโซเฟีย แวโวะ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
172 652081022 นายไชยวัฒน์ สมศรี น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
173 652051221 นางสาวไฮฟา แนแซ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา