รายชื่อนิสิตใหม่ สีน้ำตาล

ที่ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล สาขาวิชา คณะที่สังกัด
1 652081003 นางสาวกมนนุช ทองดียิ่ง น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
2 652091026 นายกฤษฎากร เพชรสังข์ วศ.บ.วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ วิศวกรรมศาสตร์
3 652021028 นายกฤษดา ละมัย วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์
4 652081007 นายกษิดิศ ประชุมพรรณ น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
5 652031002 นางสาวกอบกาญจน์ แก้วเรือง กศ.บ.คณิตศาสตร์ : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
6 652051002 นางสาวกัญญารัตน์ คำเพ็ง พท.บ.การแพทย์แผนไทย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
7 652081008 นางสาวกัญญารัตน์ ช่วยเมือง น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
8 652021081 นางสาวกันตา หนูจิตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ วิทยาศาสตร์
9 652111003 นายกิตติภู ศรีเมือง พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
10 652081012 นายกุมภา ศรีตองอ่อน น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
11 652121003 นางสาวจันทมณี แพทอง วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
12 652031035 นางสาวจันทรวิมล โปศรี กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
13 652021083 นายจิตรทิวัส แก้วเกือบ วท.บ.วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ วิทยาศาสตร์
14 652021013 นางสาวจิรัชญา ฤทธิศักดิ์ วท.บ.เคมี วิทยาศาสตร์
15 652051044 นางสาวจิรัชฎา ล่านุ้ย วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
16 652111007 นางสาวจุฑาทิพย์ ทุมมานาม พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
17 652031004 นางสาวจุไรวรรณ วรฤทธิ์ กศ.บ.คณิตศาสตร์ : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
18 652041004 นางสาวชฎาพร มีสุข วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน : พัทลุง เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
19 652081018 นางสาวชลดา เพชรสุด น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
20 652051070 นางสาวชลิษา กาลรักษ์ วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
21 652031005 นางสาวชีฟาอ แวบากา กศ.บ.คณิตศาสตร์ : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
22 652031006 นางสาวซอลีฮะห์ แซมา กศ.บ.คณิตศาสตร์ : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
23 652121024 นายซาฟีรี อามิง วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
24 652021046 นางสาวซารีนา หวันตาหลา วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
25 652051071 นางสาวซารีฮะห์ นะยะอิ วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
26 652111011 นางสาวซาเรีย เจ๊ะมะ พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
27 652051136 นางสาวซูฟียา เล็งฮะ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
28 652051140 นายซูลกิฟฟลี มัสปอ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
29 652051074 นางสาวซูไฮบะห์ มิเซ็ง วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
30 652121025 นางสาวญาณิกา กาญชนะพันธ์ วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
31 652081026 นางสาวฐาปณี ช่วยสงค์ น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
32 652021096 นายณฐกร จันทร์อักษร วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์
33 652091003 นายณรงค์วิทย์ จันธำรงค์ วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์
34 652081030 นางสาวณัฐชนาภา กรดเต็ม น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
35 652021097 นางสาวณัฐวดี หนูหนอง วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์
36 652031044 นายณัฐวัฒน์ สาโส๊ะ กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
37 652081035 นายณัฐเศรษฐ ปลอดเหล็ก น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
38 652051080 นางสาวณิชกานต์ ศรีสว่าง วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
39 652121009 นางสาวดาริน ทองชู วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
40 652111014 นางสาวต่วนนะห์ ต่วนบอสู พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
41 652041036 นายทศพล ดำดี วท.บ.สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
42 652021050 นายทัญวัฒน์ วงศ์จันทร์ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
43 652051146 นายทิตติพร นิ่มนวล ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
44 652081041 นายทินกร รินฤทธิ์ น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
45 652021053 นายธนวงศ์ กวดกิจการ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
46 652111019 นางสาวธนาวดี ปราบปัญจะ พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
47 652041038 นายธนาวุฒิ สุทินนะ วท.บ.สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
48 652051010 นายธรินทร์วรัช หอมรสกล้า พท.บ.การแพทย์แผนไทย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
49 652121011 นางสาวธัญชนก ขุนสมุทร วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
50 652091006 นางสาวธิดาพร ภักดีชน วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์
51 652041030 นายธิติวุฒิ จันทร์ฝาก วท.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช : พัทลุง เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
52 652021056 นายธีรภัทร สงอักษร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
53 652081045 นายธีรภัทร์ ฉุ้นย่อง น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
54 652041008 นายธีรภัทร์ แก้วเสน วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน : พัทลุง เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
55 652031049 นายธีรวุฒิ พูลพิพัฒน์ กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
56 652051084 นางสาวธีราลักษณ์ หมิเต๊ะ วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
57 652041039 นายนนท์ปวิช จันทรัตน์ วท.บ.สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
58 652111023 นางสาวนัจมีย์ ดือเระ พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
59 652051152 นางสาวนัณธศิริ สายทองคำ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
60 652031051 นางสาวนันทพร จิ้วเครียด กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
61 652031053 นายนัสรี น่วมหมุน กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
62 652051012 นางสาวนัสรียะห์ ตะโละดิง พท.บ.การแพทย์แผนไทย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
63 652081051 นายนาธาน์ สุหลงเลาะ น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
64 652051156 นางสาวนารีมาลย์ หะนะกาแม ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
65 652051015 นางสาวนาเดียร์ เซ็ง พท.บ.การแพทย์แผนไทย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
66 652081054 นางสาวนุชศรา แซ่ซ้อง น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
67 652051158 นางสาวนุซูไลกา ดาโอะ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
68 652051161 นางสาวนุรไอนี นิแม ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
69 652111027 นางสาวนูรมา เจะอุบง พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
70 652051165 นางสาวนูรอัยนี ยูโซะ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
71 652111031 นางสาวนูรีละห์ ยีอามะ พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
72 652051018 นางสาวนูรุลซาฟีนา มามะ พท.บ.การแพทย์แผนไทย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
73 652051091 นางสาวบัณฑิตา สุวรรณโณ วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
74 652051171 นางสาวบิสมี มณีหิยา ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
75 652021015 นางสาวบุษยา กัญจนะกาญจน์ วท.บ.เคมี วิทยาศาสตร์
76 652051093 นางสาวปรียาภรณ์ ชุมสง วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
77 652031056 นายปวรุต ช่างเรือ กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
78 652081060 นายปัณณวิชญ์ คงไหม น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
79 652021005 นางสาวปิยดา เกิดสุวรรณ วท.บ.คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
80 652121027 นางสาวปิยธิดา ไม่ทุกข์ วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
81 652031014 นายปิยวัฒน์ ทิพศรี กศ.บ.คณิตศาสตร์ : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
82 652081065 นายพงศธร จันทร์เกื้อ น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
83 652041044 นายพงศธร พูลสวัสดิ์ วท.บ.สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
84 652111036 นางสาวพรนภัส ตรรกวิทย์ พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
85 652081068 นางสาวพรไพลิน บัวใหญ่ น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
86 652091008 นายพลภัทร ชูชื่น วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์
87 652081073 นางสาวพัชราภรณ์ เอียดซ้าย น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
88 652051020 นางสาวพัชรินทร์ ช่วยมณี พท.บ.การแพทย์แผนไทย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
89 652031060 นางสาวพันธิตรา รัตนะ กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
90 652051179 นางสาวพิรฮาน โจจาเราะ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
91 652021062 นายพิสิฐชัย พิมพาภรณ์ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
92 652111040 นางสาวฟารีซาน สลาเมาะ พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
93 652081078 นายฟารุต มะดาแฮ น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
94 652051100 นายฟาอีร์ สูเด วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
95 652051021 นางสาวฟิรดาวส์ เจะมะ พท.บ.การแพทย์แผนไทย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
96 652021006 นางสาวภัททิยา เจนถนอมม้า วท.บ.คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
97 652051183 นางสาวภัทรติญา ปานเพ็ง ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
98 652041047 นายภัทรพล อ้นชุม วท.บ.สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
99 652081082 นายภาคภูมิ พูนตะโหนด น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
100 652031064 นางสาวภาวิตา เรืองมา กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
101 652081086 นายมะฮ์ดี มะ น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
102 652051185 นางสาวมัสนะห์ ดอเลาะ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
103 652121013 นางสาวมัสวาตี มะหลี วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
104 652041051 นางสาวมายาวี เพชรัตน์มุณี วท.บ.สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
105 652111044 นางสาวมุศลิฮะห์ สะอิ พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
106 652051103 นายมูสา มันตุเต๊ะ วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
107 652031019 นายมูฮำมัดซอฟรี ตาเฮร์ กศ.บ.คณิตศาสตร์ : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
108 652091012 นายยศพล ทองทุ่ม วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์
109 652051028 นางสาวรอยฮาน มะรือเสาะ พท.บ.การแพทย์แผนไทย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
110 652081090 นายระพีพัฒน์ พลสุวรรณ์ น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
111 652021017 นายรัชชานนท์ นาคทองแก้ว วท.บ.เคมี วิทยาศาสตร์
112 652051030 นางสาวรีฟาห์ มูรอเดีย พท.บ.การแพทย์แผนไทย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
113 652051106 นางสาวรุ้งนภา จุลวรรณโณ วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
114 652021007 นางสาวฤทัยทิพย์ เสนี วท.บ.คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
115 652051193 นางสาวลักษมณ ทองต้ง ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
116 652081094 นายวรรณโชติ นวลสมศรี น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
117 652111048 นางสาววันริสมี แวกาจิ พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
118 652031021 นางสาววาฟาอ์ เปาะอาแซ กศ.บ.คณิตศาสตร์ : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
119 652021018 นางสาววิลาสินี หลังเมือง วท.บ.เคมี วิทยาศาสตร์
120 652051057 นายวีรวุฒิ คงเชื้อ วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
121 652051112 นางสาวศศินา ยิ้มย่อง วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
122 652021071 นายศักดิ์สิทธิ์ ประเสริฐสังข์ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
123 652041054 นางสาวศิริพร พิชัยยุทธ วท.บ.สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
124 652121018 นางสาวศิริพร ไก่แก้ว วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
125 652091015 นายศิวกร เทพารักษ์ วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์
126 652091019 นายศุภวิชญ์ ปริยชาติตระกูล วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์
127 652031074 นายศุภโชค สมน้อย กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
128 652021073 นายสกรรจ วกกุม วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
129 652081099 นางสาวสกุลรัตน์ คงคาวงศ์ น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
130 652111052 นางสาวสนีวาตี สะอิ พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
131 652051115 นายสิงหา รัตนชูศรี วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
132 652031022 นายสิรวิชญ์ แก้วหีด กศ.บ.คณิตศาสตร์ : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
133 652051116 นางสาวสิริกร กาญจนทอง วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
134 652051060 นายสุดประเสริฐ ทองแจ่ม วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
135 652111056 นางสาวสุทธิดา คงมา พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
136 652081103 นายสุทธิภัทร นิลไธสง น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
137 652081107 นายสุภกิจ คงแก้ว น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
138 652051061 นางสาวสุภาวิมล บุญมา วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
139 652051119 นางสาวสุวภัทร ธนูศิลป์ วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
140 652051118 นางสาวสุไรญา เด็นดุหม๊ะ วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
141 652041018 นางสาวสโรชา ฤทธิเดช วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน : พัทลุง เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
142 652031025 นางสาวอนัดดา เหล็มปาน กศ.บ.คณิตศาสตร์ : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
143 652021075 นายอนัส เจะและ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
144 652051120 นางสาวอนุชสรา เพ็ชรทอง วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
145 652081112 นายอภิรักษ์ บุญแก้ว น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
146 652121020 นางสาวอมัล กามาล์ วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
147 652041022 นางสาวอรชร ทองรักษ์ วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน : พัทลุง เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
148 652031026 นางสาวอรอุมา สาโท กศ.บ.คณิตศาสตร์ : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
149 652111060 นายอรุณ แสละ พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
150 652051063 นางสาวอัซรีน่า ไมมะหาด วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
151 652051205 นายอับดุลบาซิต ดาหะมะ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
152 652081116 นายอับดุลฮากิม ดาเก็ง น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
153 652021077 นางสาวอัยดา หะจิ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
154 652041025 นายอัษฎาพร บัวทอง วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน : พัทลุง เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
155 652051209 นางสาวอัสรินดา ยูโซะ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
156 652031086 นางสาวอาทิตยา ชูช่วย กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
157 652051127 นายอานัส ยะวาย วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
158 652091022 นายอานิส เจะเล๊าะ วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์
159 652051213 นางสาวอามานี สาแล ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
160 652081120 นายอาริ เปาะหะ น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
161 652051129 นางสาวอารียา เทศเขร​็​ม​ วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
162 652031078 นางสาวอโณทัย ชื่นชม กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
163 652051062 นางสาวอโรชา พิณธ์มณี วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
164 652021078 นายฮัมดี ดอเลาะ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
165 652021082 นายเกียรติศักดิ์ แสนเสนา วท.บ.วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ วิทยาศาสตร์
166 652051041 นายเขตตะวัน เสนชะนะ วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
167 652111032 นางสาวเบญจวรรณ สุขสม พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
168 652021022 นางสาวเบญญาภา หยูทอง วท.บ.ชีววิทยา วิทยาศาสตร์
169 652031063 นายเฟาซาน ริทธิ์โต กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
170 652081121 นายเอกสิทธิ์ ม๊ะหมิง น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
171 652051218 นางสาวเอมฤดี ศิริพันธ์ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
172 652051076 นางสาวโซเฟีย ศรีวารีพิพัฒน์ วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
173 652051192 นางสาวไรฮาล เส็นชุม ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา