รายชื่อนิสิตใหม่ สีส้ม

ที่ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล สาขาวิชา คณะที่สังกัด
1 652031001 นางสาวกนกวรรณ จ้อยร่อย กศ.บ.คณิตศาสตร์ : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
2 652081002 นางสาวกนกวรรณ ทองดำ น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
3 652091025 นางสาวกมลชนก รามหนู วศ.บ.วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ วิศวกรรมศาสตร์
4 652081006 นายกฤตภาส นวลสกุล น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
5 652021001 นางสาวกฤษณี รัตนบุรี วท.บ.คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
6 652051001 นางสาวกัญญาณัฐ ศรีสุวรรณ พท.บ.การแพทย์แผนไทย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
7 652121001 นางสาวกัญญารัตน์ ทับไทร วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
8 652021019 นางสาวกัญญารัตน์ รัตนฤทธิ์ วท.บ.ชีววิทยา วิทยาศาสตร์
9 652111002 นางสาวกัลยรัตน์ ชูแก้ว พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
10 652041002 นายกิตติวัฒน์ เกาะกลาง วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน : พัทลุง เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
11 652021042 นางสาวกิ่งพลอย แซ่ยาง วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
12 652081011 นายกีรติ ดำรงค์ดิลก น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
13 652051039 นางสาวกูตัสดรีม บิสนุม วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
14 652051040 นายขวัญศิริชัย เจรณาเทพ วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
15 652051042 นายคเชนทร์ วงศ์เทพ วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
16 652031034 นายจตุรพร แก้วกระจ่าง กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
17 652091002 นายจรูญเดช เรืองอ่อน วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์
18 652111006 นางสาวจันทราทิพย์ บัวบาน พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
19 652031003 นางสาวจิรณัฐ นิร กศ.บ.คณิตศาสตร์ : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
20 652021002 นายจิระพงศ์ ดะนัยวิเชียร วท.บ.คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
21 652121023 นางสาวชญานันท์​ จันทร์โหล่น วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
22 652081017 นางสาวชนินาถ ทองคุปต์ น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
23 652051069 นางสาวชลธิชา ขะเดหรี วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
24 652031042 นายชิณวัตร์ บัวเรือง กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
25 652111010 นางสาวซัลวานี เจะมะ พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
26 652021003 นางสาวซานีซา แม วท.บ.คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
27 652051134 นางสาวซายูตี้ โต๊ะเหย็บ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
28 652051073 นางสาวซูนีตา หามะ วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
29 652081025 นางสาวซูราบาย่า กาซอ น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
30 652051139 นางสาวซูไรดา แมเราะดำ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
31 652021004 นางสาวณญาดา เพ็ชรพันธ์ วท.บ.คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
32 652121008 นางสาวณัชวดี ธรรมรงค์ วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
33 652081029 นางสาวณัฎฐวรรณ รัตนะ น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
34 652041035 นายณัฐธัญ ทองปาน วท.บ.สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
35 652031008 นายณัฐภัทร พรมชาย กศ.บ.คณิตศาสตร์ : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
36 652021048 นายณัฐภัทร วิเชียรโสภณ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
37 652051046 นางสาวณัฐวดี ยอดพิจิตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
38 652081034 นางสาวณัฐวรรณ แทนพ่อ น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
39 652081036 นางสาวณัฐสุรางค์ แสงเทียน น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
40 652021032 นางสาวดิษยา คงดี วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์
41 652051145 นางสาวตัสลีมา หวังจิ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
42 652111015 นายตั๊กวา อาลีมิง พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
43 652081040 นายทศพร หอยบาง น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
44 652111018 นางสาวทิฐินันท์ บัวแก้ว พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
45 652021033 นายธนพล ทองประยูร วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์
46 652051048 นายธรรมสรณ์ ปาระหัน วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
47 652091005 นายธวัชชัย ติสโร วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์
48 652051049 นายธวัชชัย ทองสงฆ์ วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
49 652081044 นายธันยบูรณ์ สุชาติพงษ์ น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
50 652021035 นางสาวธาราทิพย์ จิตมานะ วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์
51 652041007 นายธินธนากร ยังสังข์ วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน : พัทลุง เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
52 652051083 นายธีรพงศ์ หมากหมัน วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
53 652031048 นายธีรภัทร คงสม กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
54 652111022 นางสาวนภัสสร เพ็งสี พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
55 652051085 นางสาวนัฐรินี มาศโอสถ วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
56 652081050 นางสาวนันทิกาญจน์ อินอักษร น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
57 652031052 นางสาวนันทิชา ช่วยเมือง กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
58 652031010 นางสาวนัสซารีญา โต๊ะเส็น กศ.บ.คณิตศาสตร์ : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
59 652051011 นางสาวนัสริน หมะบ๊ะ พท.บ.การแพทย์แผนไทย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
60 652051086 นางสาวนาดียะห์ อาลีกอย วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
61 652051155 นางสาวนาเดีย สะอิยาโง๊ะ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
62 652091030 นางสาวนินูรไลลา หะยีมะเตะ วศ.บ.วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ วิศวกรรมศาสตร์
63 652081053 นางสาวนิสิตา รักษ์วงศ์ น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
64 652051053 นายนิอุซมาน นิเล๊าะ วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
65 652051160 นางสาวนุรฟิตนีย์ สือนิ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
66 652111026 นางสาวนุรอารนี สุหลง พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
67 652051164 นางสาวนูรร์อัสนี เจะแม็ง ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
68 652051017 นางสาวนูรฮามีมี เจ๊ะดือเร๊ะ พท.บ.การแพทย์แผนไทย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
69 652021057 นางสาวนูรี เจะลง วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
70 652111030 นางสาวนูรีซัน หะยีหามะ พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
71 652051167 นางสาวนูรีนา บินสะเมาะ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
72 652031011 นางสาวนูรีฮาน เจ๊ะปูเต๊ะ กศ.บ.คณิตศาสตร์ : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
73 652121026 นางสาวบัณฑิตา ทองมาก วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
74 652051054 นายบาซีร วาเต๊ะ วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
75 652081058 นายบุญประเสริฐ หนูนะ น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
76 652051173 นางสาวปติมา ทองจันทร์แก้ว ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
77 652041012 นายปวเรศ ฉายาภูมิ วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน : พัทลุง เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
78 652021061 นายปัญจพล จันทโร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
79 652041031 นายปัญญาวิทย์ ทองสุวรรณ วท.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช : พัทลุง เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
80 652031013 นางสาวปิยวรรณ บุญคล้าย กศ.บ.คณิตศาสตร์ : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
81 652081063 นายพงศกร เพชรวิชิต น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
82 652111035 นางสาวพรทิพย์ จันทร์สีดา พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
83 652081067 นางสาวพรทิพย์ ดีสวน น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
84 652051176 นางสาวพลอยวิพัชร แสงศรี ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
85 652081072 นายพัชรพล แก้วศรีสุข น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
86 652031059 นายพัทธนดลย์ สำแดง กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
87 652051094 นางสาวพัทธ์ธีรา เชื่อพุทธ วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
88 652051178 นางสาวพิมพิสา แก้วทุ่ง ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
89 652021016 นางสาวพิมพ์ลภัส รักษายศ วท.บ.เคมี วิทยาศาสตร์
90 652051096 นายฟัยนาน อิบนุซัยด์ เส็มไข่ วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
91 652111039 นางสาวฟาดีร่า โต๊ะเป๊ะ พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
92 652121030 นายฟาติน บาฮา วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
93 652051098 นางสาวฟาติน เจ๊ะมะ วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
94 652081077 นางสาวฟารีซาน หนิเล๊าะ น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
95 652031062 นายฟาอีส เมืองแก้ว กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
96 652021064 นางสาวฟิตรีนา จะปะกียา วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
97 652051101 นางสาวฟิตรียา ดอเล๊าะ วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
98 652041046 นางสาวฟีรฮานา รูปธรรม วท.บ.สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
99 652051182 นางสาวภัคเณศ สิงห์หนูดำ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
100 652081081 นายภัทรเกียรติ อังศุกาญจนกุล น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
101 652091011 นายภานุวัฒน์ มั่นคง วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์
102 652041050 นายภูมิภาค สมผุด วท.บ.สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
103 652021098 นางสาวมณฑา​ทิพย์​ นาคประเสริฐ​ วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์
104 652041014 นางสาวมนทิรา ขาวอินทร์ วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน : พัทลุง เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
105 652081085 นางสาวมนัชญา พันทวี น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
106 652051025 นางสาวมัรฮามะห์ สามะ พท.บ.การแพทย์แผนไทย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
107 652111043 นางสาวมุทิตา ฤทธิเรือง พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
108 652051027 นางสาวมูรณี แวนะไล พท.บ.การแพทย์แผนไทย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
109 652041052 นายมูฮัมหมัดนูร เจะหมะ วท.บ.สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
110 652031066 นายมูฮัมหมัดอารีฟีน สาอุ กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
111 652081089 นายมูฮัมหมัดฮาฟิต วาแม น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
112 652051188 นางสาวยูไร ซอเยาะ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
113 652051189 นางสาวรัชนี แก้วทิพย์รัตน์ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
114 652021067 นางสาวรินรดา หวานดี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
115 652051190 นางสาวรุสวานี วงสกุล ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
116 652121017 นางสาวลภัสรดา อินทร์จันทร์ วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
117 652051111 นางสาวลลิตา บุญรัตนัง วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
118 652031020 นางสาวลลิตา เทพณรงค์ กศ.บ.คณิตศาสตร์ : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
119 652081093 นายวรธน หนูแป้น น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
120 652111047 นางสาววราภรณ์ ร่มโพธิ์ทอง พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
121 652041015 นางสาววิภารัตน์ คตนาเคน วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน : พัทลุง เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
122 652021038 นายวิริยะ เพ็งครุฑ วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์
123 652051195 นางสาววิไลวรรณ สามทอง ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
124 652051032 นางสาวศดานันท์ บุญเพิ่ม พท.บ.การแพทย์แผนไทย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
125 652091031 นางสาวศรัญญา ปานจันทร์ วศ.บ.วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ วิศวกรรมศาสตร์
126 652021090 นางสาวศรัณย์พร ประกอบกิจ วท.บ.วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ วิทยาศาสตร์
127 652091018 นายศุภพสิษฐ์ วัชราคม วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์
128 652021072 นายศุภวิชญ์ เพชรรักษ์ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
129 652081098 นายศุภวิชญ์ ไวยรัตน์ น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
130 652111051 นางสาวศุภาพิชญ์ ทิพย์กำเนิด พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
131 652051199 นางสาวสานาญ่า สะแม ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
132 652031076 นายสิรวิชญ์ นุชม่วง กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
133 652051059 นางสาวสิริญวรีย์ นวลโข้ย วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
134 652081102 นางสาวสิริรัตน์ เกลาฉีด น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
135 652111055 นางสาวสิริวรางค์ ปัณญกิจวรงค์ พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
136 652051117 นางสาวสุดารัตน์ ชูโฉม วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
137 652081106 นางสาวสุพรรณิดา บุญญา น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
138 652051202 นางสาวสุภัสสรา ล่องสุวรรณ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
139 652041056 นางสาวสุรัสวดี จอง วท.บ.สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
140 652081109 นายสุเมธ รังษี น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
141 652051034 นางสาวอฐิมา เทพพิมพา พท.บ.การแพทย์แผนไทย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
142 652031079 นายอดิลัน ดอเลาะ กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
143 652021041 นางสาวอนัญชญา สังข์นุ้ย วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์
144 652041057 นางสาวอภิญญา รักจัน วท.บ.สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
145 652121033 นายอภิเดช ชุมแก่น วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
146 652031083 นางสาวอรอนงค์ ป้อฝั กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
147 652111059 นางสาวอริสา สังข์กูล พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
148 652051122 นายอลิฬร์ อุเซ็น วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
149 652081115 นางสาวอังคณา สว่างวงศ์ น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
150 652041059 นายอันวานูดีน วาฮะ วท.บ.สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
151 652051035 นายอับดุลฆอฟิด อาบู พท.บ.การแพทย์แผนไทย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
152 652021076 นายอัมรินทร์ นววิศิษฎ์กุล วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
153 652051208 นางสาวอัลญาณี ปูเต๊ะ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
154 652031085 นายอาซูว้น อามิ อามิ กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
155 652081119 นางสาวอาธิษาวดี ขาวสุริจันทร์ น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
156 652051126 นายอานัต ฝาและ วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
157 652091021 นายอานัส แสงไพรวัลย์ วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์
158 652051212 นางสาวอาฟีซาร์ มะเด็ง ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
159 652051065 นางสาวอารียา เต๊ะปูยู วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
160 652021012 นางสาวอาลีซะห์ บูละ วท.บ.คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
161 652031088 นายอิทธินพ ศรีเรืองรัตน์ กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
162 652111063 นางสาวอิศริยา เจ๊ะเงาะ พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
163 652051037 นางสาวอุมาพร นครจินดา พท.บ.การแพทย์แผนไทย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
164 652051038 นางสาวฮุดา แวสะมะแอ พท.บ.การแพทย์แผนไทย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
165 652021010 นางสาวิอภิชญา หมกเมือง วท.บ.คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
166 652051004 นางสาวเกาซัร ตือร๊ะ พท.บ.การแพทย์แผนไทย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
167 652021058 นางสาวเบญจมาศ ชาญพงศ์พิสุทธิ์ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
168 652031067 นางสาวเมจิรา ถนอมสิน กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
169 652121014 นางสาวเมริษา สงอาจินต์ วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
170 652081111 นางสาวเสาวลักษณ์ ชิตพูล น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
171 652051066 นายเอกรัตน์ คงประพันธ์ วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
172 652041028 นางสาวโซฟีญาณี แปเฮาะอีเล วท.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช : พัทลุง เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
173 652051141 นางสาวโซเฟีย กีแย ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
174 652051019 นางสาวโนริดา แปแนะ พท.บ.การแพทย์แผนไทย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา