รายชื่อนิสิตใหม่ สีฟ้า

ที่ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล สาขาวิชา คณะที่สังกัด
1 652081001 นางสาวกชกร ศรีนวลขาว น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
2 652031031 นางสาวกชวรรณ สายสุวรรณ กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
3 652121022 นางสาวกนกรัตน์ ทิพย์เสภา วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
4 652091024 นางสาวกนกวลี ชำนาญกิจ วศ.บ.วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ วิศวกรรมศาสตร์
5 652051130 นางสาวกมลชนก นวะกะ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
6 652081005 นายกรวิช เสือจอม น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
7 652051067 นายกฤษฎา แก้วแดง วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
8 652021027 นายกฤษณะ มาแดง วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์
9 652111001 นางสาวกัญชพร วงษ์จำปา พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
10 652021092 นางสาวกัญญาณัฐ ราษรงค์ วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์
11 652041001 นายกันตพงศ์ จันทร์สุวรรณ วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน : พัทลุง เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
12 652091001 นางสาวกัลยารัตน์ จีนสมทรง วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์
13 652081010 นางสาวกัสมา คลองมดคัน น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
14 652021030 นายกิตตินันท์ สุขยัง วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์
15 652031033 นางสาวกุลยา สุนทรสะดวก กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
16 652051003 นางสาวกุสุมา โต๊ะหลาง พท.บ.การแพทย์แผนไทย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
17 652081014 นายจักรี โสภณ น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
18 652111005 นางสาวจันทกานต์ เอียดปู พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
19 652051132 นางสาวจันทร์จิรา พรหมดวง ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
20 652031037 นายจิรกิตติ์ เพชรสงค์ กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
21 652021044 นายจิรศักดิ์ แว่นนาค วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
22 652121005 นางสาวจิรสุตา รัตนานุกูล วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
23 652021045 นายชนวุฒิ แซ่เอียบ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
24 652081016 นางสาวชนัญชิดา เศษฐพงค์ น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
25 652051133 นางสาวชมัยพร โชคชัย ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
26 652031040 นายชยธร ดำรงศักดิ์วิรุฬห์ กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
27 652031041 นางสาวชลดา มนตรี กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
28 652041006 นางสาวชลธิชา ทวีรักษ์ วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน : พัทลุง เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
29 652081021 นายชิษณุพงศ์ พรหมศร น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
30 652051006 นางสาวซันญา กะสิรักษ์ พท.บ.การแพทย์แผนไทย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
31 652111009 นางสาวซัรฟาอ์ ยูโซ๊ะ พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
32 652051072 นางสาวซิมยาอ์ หัดยุมสา วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
33 652051138 นางสาวซูไรดา มามะ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
34 652021084 นางสาวฐิติพร สมทบ วท.บ.วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ วิทยาศาสตร์
35 652121007 นางสาวฐิติรัตน์ คลองมดคัน วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
36 652081028 นายณภัทร ทองเเจ้ง น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
37 652051008 นางสาวณหทัย กอเซ็ม พท.บ.การแพทย์แผนไทย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
38 652031043 นางสาวณัฐณิชา อินทร์จันทร์ กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
39 652081032 นายณัฐธัญ ก๊กใหญ่ น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
40 652021047 นางสาวณัฐนันท์ บุญสัมพันธ์ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
41 652021021 นางสาวณิชรัตน์ ศรีสวัสดิ์ วท.บ.ชีววิทยา วิทยาศาสตร์
42 652111013 นางสาวณิชาภัทร ชูสว่าง พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
43 652081038 นางสาวตรีสะตี สะตา น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
44 652051144 นางสาวตัสกีนี กาแลฮือมิ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
45 652111017 นางสาวทานตะวัน ราชภัย พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
46 652021052 นางสาวทิพวรรณ ไชยจักร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
47 652041037 นางสาวธนพร ยิ้มย่อง วท.บ.สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
48 652051081 นายธนัทเทพ เพชรเล็ก วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
49 652091028 นายธนุส นาคปก วศ.บ.วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ วิศวกรรมศาสตร์
50 652031046 นายธัชชัย ปิ่นกาญจนไพบูลย์ กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
51 652081043 นางสาวธัญลักษณ์ จินดาวัตร น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
52 652021034 นางสาวธันย์ชนก หอมเกตุ วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์
53 652121012 นางสาวธิดารัตน์ ทรัพย์มาก วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
54 652051082 นางสาวธิดารัตน์ หมุนรอด วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
55 652051050 นายนครินทร์ สาวิโรจน์ วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
56 652111021 นางสาวนดา กูนา พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
57 652051149 นางสาวนฤมล สงเล็ก ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
58 652051150 นางสาวนัจมีย์ ดำแหละ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
59 652081049 นายนัฎฐากร นาคเกลี้ยง น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
60 652031009 นางสาวนัทธิญา สังข์ทอง กศ.บ.คณิตศาสตร์ : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
61 652051153 นางสาวนัศรินทร์ เจ๊ะเล๊าะ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
62 652091007 นายนัสรูดีน อุทยารักษ์ วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์
63 652051013 นางสาวนาซูฮา ดอเลาะ พท.บ.การแพทย์แผนไทย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
64 652021049 นายนาย ณัฐวุฒิ วุ่นคง วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
65 652051014 นางสาวนาเดีย จินตารา พท.บ.การแพทย์แผนไทย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
66 652051088 นางสาวนิตยา ดำแป้น วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
67 652081052 นางสาวนิติยา ศิริไชย น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
68 652111025 นางสาวนิฟาติน แซฮะ พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
69 652051159 นางสาวนุรดียานา โตะขุนละใบ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
70 652031054 นางสาวนุรมาวาตีย์ นำวายกอ กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
71 652051163 นางสาวนูรฟิรดาวส์ สาแล ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
72 652111029 นางสาวนูรฮาวานา สือยุ พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
73 652051166 นางสาวนูรี เจ๊ะและ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
74 652051168 นางสาวนูเรีย โต๊ะเก๊ะ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
75 652081057 นายบัญญวัต ณ ขาตรี น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
76 652041010 นางสาวบุษรา สุขใส วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน : พัทลุง เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
77 652051172 นายปฏิพัทธ์ หวาเอียด ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
78 652021060 นายปริญญา เอี่ยมเพ็ง วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
79 652031057 นางสาวปัทมพร แก้วมณี กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
80 652051175 นางสาวปาริตา โสะขาว ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
81 652081062 นางสาวปาลิณี หมั่นช่วย น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
82 652111034 นางสาวปิ่นอนงค์ ดวงจันทร์ พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
83 652031058 นายพงค์พิระ แก้วดี กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
84 652081066 นายพงศภัสร์ อุ่นแก้ว น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
85 652081071 นางสาวพลอยไพริน ศรีนวล น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
86 652121029 นางสาวพัณณิตา ศรีสุวรรณ วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
87 652021023 นางสาวพาณิภัค ผกากรอง วท.บ.ชีววิทยา วิทยาศาสตร์
88 652051095 นางสาวพิชญา หง้าฝา วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
89 652031016 นางสาวพิชญ์สินี ปูเลทาสา กศ.บ.คณิตศาสตร์ : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
90 652111038 นางสาวพิมพ์ญาดา สาริพัฒน์ พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
91 652041045 นางสาวพิมพ์ศิริ ด้วงแก้ว วท.บ.สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
92 652081075 นายพีรพล หมัดอาด้ำ น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
93 652051099 นางสาวฟาติน หมัดอะดั้ม วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
94 652021036 นางสาวฟาร์นาซีเร๊าะ โส๊ะหมัน วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์
95 652031061 นายฟาอิซ ดาแม กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
96 652051181 นางสาวฟิตรียะห์ สาแม ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
97 652051023 นางสาวฟุรกอนัน มะหะมะ พท.บ.การแพทย์แผนไทย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
98 652081080 นางสาวภัคจิรา เอียดมุสิก น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
99 652091010 นายภานุกร ตันฑสันติสกุล วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์
100 652081084 นายภูตะวัน แดงแสละ น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
101 652041049 นายภูบดินทร์ คำบุดดา วท.บ.สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
102 652021089 นายภูวดล แวววรรณจิตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ วิทยาศาสตร์
103 652051024 นางสาวมัยมุน ซอรอเอะ พท.บ.การแพทย์แผนไทย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
104 652111042 นางสาวมินทร์ตรา สิมัยนาม พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
105 652051102 นายมุจลินท์ ซุ้นฮ้อ วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
106 652031018 นางสาวมูนีรัน หลงหัน กศ.บ.คณิตศาสตร์ : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
107 652081088 นายมูฮัมมัดไพศร หะยีนาแว น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
108 652051026 นางสาวมูเนาว์วาเราะห์ เจ๊ะมูดอ พท.บ.การแพทย์แผนไทย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
109 652041033 นายยศพล ศรีชัย วท.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช : พัทลุง เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
110 652051029 นางสาวรอฮานิง อาแวกือจิ พท.บ.การแพทย์แผนไทย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
111 652021024 นางสาวรัตติยา มากแก้ว วท.บ.ชีววิทยา วิทยาศาสตร์
112 652121016 นางสาวรัศษ์ชนก ชนะกุล วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
113 652051108 นางสาวรุสนีดา หะมะ วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
114 652031071 นางสาวฤทัยทิพย์ นวลขาว กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
115 652051110 นางสาวลลิตา ดาลเท่ง วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
116 652081092 นายวนัศ วาหะรักษ์ น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
117 652111046 นางสาววรรณธิชา คงแก้ว พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
118 652091014 นายวรายุทธ เมืองแก้ว วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์
119 652021068 นายวราวุธ นิลรัตน์ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
120 652051031 นางสาววิรดา ดอเล๊าะอุมา พท.บ.การแพทย์แผนไทย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
121 652021070 นายวีระชาติ วงศ์สุรินทร์ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
122 652051197 นางสาวศจีรัตน์ จันทร์แก้ว ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
123 652041016 นางสาวศศิธร สุขแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน : พัทลุง เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
124 652041017 นางสาวศิรประภา ภูมิประไพ วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน : พัทลุง เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
125 652031073 นางสาวศิริรัตน์ สุขสวัสดิ์ กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
126 652081097 นางสาวศิริลักษณ์ พลสังข์ น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
127 652111050 นายศุภกิตติ์ จริงจิตร พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
128 652091017 นายศุภกิตติ์ พัฒนแหวว วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์
129 652021025 นางสาวศุภลักษณ์ จงจอหอ วท.บ.ชีววิทยา วิทยาศาสตร์
130 652051114 นายศุภวัฒน์ บำรุงภักดิ์ วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
131 652031075 นายสมประสงค์ คงสม กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
132 652081101 นายสรายุทธ สุวงศ์​ น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
133 652111054 นางสาวสาริศา หนูขวัญ พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
134 652121031 นางสาวสุกัญนาเรีย ขันหาญศึก วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
135 652081105 นางสาวสุธีธิดา หนูคง น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
136 652031024 นางสาวสุนทรีย์ สิทธิรักษ์ กศ.บ.คณิตศาสตร์ : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
137 652051201 นางสาวสุปยานี สะมะแอ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
138 652041019 นางสาวสุพรรณิการ์ กรดแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน : พัทลุง เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
139 652081110 นางสาวสุวิมล ด้วงสุด น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
140 652021074 นายสุไลมาน สะแม วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
141 652051198 นางสาวสโรชินี สุดศรี ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
142 652121019 นางสาวอณัศยา หวั่นด้าเหร่ วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
143 652111058 นางสาวอนันตญา หลีกันชะ พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
144 652031080 นางสาวอนึงนิต กังแฮ กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
145 652031082 นายอนุวัฒน์ หมัดโส๊ะ กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
146 652041021 นายอภิชัย สิทธิชัย วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน : พัทลุง เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
147 652021011 นางสาวอรัญญา ไมหมาด วท.บ.คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
148 652081114 นางสาวอลิษา บุญฉิม น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
149 652051121 นางสาวอลิษา รัตนวรรณ์ วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
150 652091032 นายอัฐศนัย รักบุตร วศ.บ.วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ วิศวกรรมศาสตร์
151 652041058 นายอัตรานนท์ ทลิกรรณ์ วท.บ.สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
152 652051124 นางสาวอันดาลีฟ ทองคำ วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
153 652051207 นางสาวอัฟณาน สามะ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
154 652031028 นางสาวอาซีซะห์ กาแบ กศ.บ.คณิตศาสตร์ : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
155 652051064 นางสาวอาทิตยา ทะคะลิง วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
156 652081118 นางสาวอาทิตา จันทร์พิมพ์ น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
157 652051210 นางสาวอานีซะห์ ประดู่ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
158 652021026 นางสาวอาพรทิพย์ สวัสดิพันธ์ วท.บ.ชีววิทยา วิทยาศาสตร์
159 652121035 นายอามีน การีนา วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
160 652031029 นายอามีรุดดีน มามะ กศ.บ.คณิตศาสตร์ : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
161 652111062 นางสาวอารยา สาเมาะยูโซะ พย.บ.พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
162 652051215 นางสาวอารียา จันทวงศ์ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
163 652041027 นายอิทธิศักดิ์ นาคเวช วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน : พัทลุง เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
164 652051216 นายอิมรอน ช่วยรอด ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
165 652051220 นางสาวฮานาฟซะห์ ยะยอ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
166 652021080 นายฮาริส กูสยุม วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
167 652041034 นางสาวเขมจิรา มาเอียด วท.บ.สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
168 652031038 นายเจษฎา นาคากูล กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
169 652021031 นายเจษฎา พรหมสมบัติ วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์
170 652081076 นางสาวเพ็ญพิชชา พินโท น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ : พัทลุง นิติศาสตร์
171 652051109 นางสาวเรณุมาศ บินดุเหล็ม วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
172 652031077 นายเสฎฐวุฒิ ทองคำ กศ.บ.พลศึกษา : พัทลุง ศึกษาศาสตร์
173 652051075 นางสาวโซเฟีย กามา วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
174 652051170 นางสาวโนรอาตีรัส สะมะแอ ส.บ.สาธารณสุขชุมชน : พัทลุง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา