ติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการ

งานทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

โทร.074-673206

Facebook : งานทะเบียนนิสิต ม.ทักษิณ พัทลุง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

กฤษดา สุวรรณการณ์

โทร.074-609600 ต่อ 2512 หรือ 089-870-4656

E-mail skrisda@tsu.ac.th