Sci - Building Access

แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานในกลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์ /ศูนย์เครื่องมือกลาง / หอพักบุคลากร วิทยาเขตพัทลุง และคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
ในสถานการณ์การระบาดของ Covid-19