การอบรม STEM Education

การอบรมเป็นลักษณะกิจกรรมกลุ่ม โดยไม่มีค่าลงทะเบียน ศูนย์อบรมมีบริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ในช่วงวันอบรมตามกำหนดการ และขอความกรุณาผู้เข้าอบรมแต่งกายด้วยชุดกางเกงสุภาพ และนำขวดน้ำอัดลมขนาด 1.25 ลิตร ต่อ 1 คน มาในวันลงทะเบียนด้วย ทั้งนี้ ขอความกรุณาผู้เข้าอบรบที่สมัครแล้ว เข้าตรวจสอบรายชื่อในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ในเว็ปไซต์ http://sc.sci.tsu.ac.th/stem/ (เพื่อประโยชน์ของผู้เข้าอบรมและศูนย์ผู้จัดในการบริหารจัดการ)

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม